Ogólne warunki użytkowania i rezerwacji

Ogólne warunki użytkowania i rezerwacji

.

I. OGÓLNE WARUNKI

1. Wstęp

Spółka Comuto PRO („BLABLABUS”) jest wydawcą niniejszej Strony, dostępnej w internecie i w formie aplikacji mobilnej, na której mogą Państwo zarezerwować Miejsca na Trasy autobusowe organizowane przez BLABLABUS lub innych Przewoźników, z którymi BLABLABUS zawarł umowy partnerskie.

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Strony i Rezerwacji („OW”) mają na celu określenie zasad dostępu i warunków korzystania ze Strony i rezerwacji Biletów. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

Zwracamy uwagę na fakt, że BLABLABUS może korzystać z usług innych Przewoźników wskazanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży („OWS”) , dokument OWS dostępny na Stronie Internetowej, w celu realizacji usług przewozu zamówionych przez Klientów. W związku z tym pojazdy nie zawsze mają kolorystykę Blablabus.

BLABLABUS jest również uprawniony do oferowania, we własnym imieniu i na własny rachunek, jak również w imieniu i na rachunek Partnerów, następujące usługi („Usługi Dodatkowe”):

  • Wybór konkretnych miejsc
  • Bony zakupowe
  • Kody promocyjne

Warunki rezerwacji Usług Dodatkowych określono w OWS.

2. Definicje

„Aplikacja Mobilna” oznacza oprogramowanie aplikacyjne stworzone ewentualnie przez BLABLABUS, które po uruchomieniu może udostępnić na przenośnym urządzeniu elektronicznym te same Usługi i Usługi Dodatkowe, co za pośrednictwem komputera przy użyciu Strony;

„Bilet” oznacza imienny, ważny dokument uprawniający do przejazdu, wydany Klientowi w związku z Zamówieniem, stanowiący potwierdzenie istnienia umowy przewozu zawartej między Pasażerem a BLABLABUS (lub Przewoźnikiem), która regulowana jest przez OWS, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych warunków szczególnych ustalonych przez Pasażera i BLABLABUS (lub Przewoźnika) i wskazanych na Bilecie;

„BLABLABUS” ma znaczenie nadane mu w artykule 1 powyżej;

„Cena” oznacza cenę zawierającą wszystkie podatki, opłaty i koszty usług, żądaną przez BLABLABUS od Klienta w momencie potwierdzenia Zamówienia za Miejsce na Trasie w danym Autobusie;

„Członek” oznacza każdą osobę fizyczną, która utworzyła Konto na Stronie;

„Klient” oznacza każdą osobę fizyczną, która zakupiła Bilet w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej będącej Pasażerem, za pośrednictwem Strony lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, w celu odbycia przejazdu realizowanego przez BLABLABUS lub Przewoźnika;

„Konto Klienta” oznacza ewentualną cyfrową przestrzeń przeznaczoną po jej udostępnieniu dla Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika, dostępną na niektórych Stronach i niektórych ewentualnych Aplikacjach Mobilnych przy użyciu identyfikatora i kodu, w których przechowywane są informacje dotyczące Pasażera (Dane Osobowe, rezerwacje, karty płatnicze, Bony Zakupowe itd.), umożliwiającą w szczególności wypełnienie informacji dotyczących Pasażera podczas kolejnych Zamówień

„Miejsce” oznacza miejsce zarezerwowane przez Pasażera w pojeździe (autobusie lub autokarze) obsługiwanym przez BLABLABUS lub Przewoźnika, potwierdzone poprzez wystawienie Biletu;

„Ogólne Warunki Sprzedaży” („OWS”) oznaczają ogólne warunki sprzedaży usług przewozowych BLABLABUS lub jego Partnerów, zgodnie z Trasą wybraną przez Klienta i obowiązującymi warunkami szczególnymi, dostępnymi na Stronie Internetowej. Klient oświadcza, że zapoznał się z owymi warunkami przed złożeniem Zamówienia;

„Ogólne Warunki Użytkowania” („OW”) oznaczają niniejsze ogólne warunki użytkowania i rezerwacji;

„Partner” ma takie samo znaczenie jak Przewoźnik;

„Pasażer” oznacza osobę fizyczną, która zamówiła Bilet;

„Pełnomocnik” oznacza Klienta, który składa zamówienie w imieniu Pasażera jako osoba trzecia i oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz Pasażera będącego odbiorcą zamówionych przez niego Usług, którego jest pełnomocnikiem w rozumieniu obowiązujących przepisów;

“Punkt sprzedaży”: odnosi się do fizycznych biletomatów i terminali wymienionych na stronie internetowej, w których sprzedawane są Bilety;

„Przewoźnik” oznacza przedsiębiorstwo autokarowe przewozu pasażerów, z którym BLABLABUS zawarł umowę partnerską;

„Reklama autobusu” oznacza reklamę dotyczącą Trasy autobusowej zamieszczoną na Stronie;

„Rezerwacja” ma znaczenie nadane jej w artykule 4 poniżej;

„Strona” oznacza stronę internetową prowadzoną przez BLABLABUS dostępną, w zależności od kraju, pod adresami wskazanym w sekcji IV niniejszego dokumentu „LINKI DO STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI”;

„System Rezerwacji” na znaczenie nadane w artykule 4 poniżej;

„Trasa”: odnosi się do podróży autobusem lub autokarem;

„Trasa autobusowa” oznacza wybraną przez Pasażera lub jego Pełnomocnika Trasę, obejmującą całą lub część trasy autokaru lub autobusu, jeden albo więcej kursów;

„Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez BLABLABUS za pośrednictwem Strony lub Aplikacji Mobilnej w celu wykonania Usług Transportowych oraz Usług Dodatkowych;

„Usługi Transportowe” oznaczają usługę lub usługi przewozu wykupione przez Pasażera Świadczone przez BLABLABUS lub Partnera;

„Usługi Dodatkowe” mają znaczenie nadane w artykule 1 powyżej;

„Zamówienie” oznacza działanie, poprzez które Klient rezerwuje, w imieniu własnym lub w imieniu Pasażera, jeśli występuje jako jego Pełnomocnik, wszelkie Usługi i Usługi Dodatkowe w BLABLABUS, bez względu na użyty sposób rezerwacji, z wyjątkiem bezpośredniego zakupu w Punkcie Sprzedaży, które to działanie wiąże się ze zobowiązaniem Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika do zapłaty ceny danych Usług lub Usług Dodatkowych.

3. Rejestracja na Stronie

3.1. Warunki rejestracji na Stronie

Ze Strony mogą korzystać osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat. Jakakolwiek rejestracja na Stronie przez osobę nieletnią w celu utworzenia ewentualnego Konta Klienta, gdy funkcja ta zostanie wprowadzona do użytku, jest surowo zabroniona. Używając Strony lub rejestrując się na Stronie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat.

Strona umożliwia Pasażerom rezerwowanie Tras autobusowych. Użytkownik może sprawdzić rozkłady Tras autobusowych, nawet jeśli nie kupuje Biletów.

By wejść na Stronę i zakupić Bilety, należy przeczytać i zaakceptować niniejsze OW oraz Politykę Poufności dostępne na Stronie.

3.2. Weryfikacja

BLABLABUS może, dla celów przejrzystości, poprawy zaufania, zapobiegania oszustwom lub ich wykrywania, wdrożyć system weryfikacji niektórych informacji, które Użytkownik może podać w swoim profilu na swoim Koncie Klienta. Dotyczy to głównie numeru telefonu lub dowodu tożsamości.

3.3. Wykorzystanie danych na Stronie

Strona udostępniana jest do celów ściśle osobistych i niekomercyjnych. Może być wykorzystywana wyłącznie do sprawdzenia dostępności Tras autobusowych, utworzenia Konta Klienta i/lub złożenia Zamówień.

Jakiekolwiek wykorzystanie automatycznych systemów ekstrakcji danych ze Strony do celów, bezpośrednio lub pośrednio, komercyjnych, w tym do wyświetlania tych danych, w całości lub w części, na innej stronie internetowej, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody BLABLABUS.

BLABLABUS zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Strony w przypadku naruszenia prawidłowego działania Strony i jej funkcji, w szczególności poprzez wysłanie uszkodzonych plików lub wirusów lub poprzez szereg operacji wykraczających poza normalne użytkowanie, a bardziej ogólnie w przypadku naruszenia niniejszych OW, natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia i bez uszczerbku dla jakichkolwiek działań prawnych i roszczeń o odszkodowanie.

4. Korzystanie z Usług Transportowych

BLABLABUS wdrożył system rezerwacji Miejsc on-line („Rezerwacja”) dla Tras oferowanych na Stronie.

4.1. Trasa autobusowa

BLABLABUS oferuje na Stronie możliwość zarezerwowania Biletu na Trasę autobusową.

Usługi Transportowe mogą być oferowane przez BLABLABUS w jego imieniu lub też w imieniu jego Partnerów.

Są one regulowane niniejszymi OW oraz OWS BLABLABUS lub danych Partnerów, zgodnie z Trasą wybraną przez Klienta. Klient zobowiązany jest zaakceptować OWS przed złożeniem Zamówienia.

BLABLABUS zwraca uwagę na fakt, że niektóre Usługi Transportowe oferowane przez jego Partnerów i podane na Stronie mogą zostać usunięte, głównie z przyczyn klimatycznych i w przypadku siły wyższej.

4.2. Imienny charakter Rezerwacji Miejsca oraz zasady rezerwacji w imieniu osoby trzeciej

Wszystkie Rezerwacje Miejsc na Trasę są imienne.

BLABLABUS umożliwia jednak Klientom działającym jako Pełnomocnik zarezerwowanie jednego lub kilku Miejsc w imieniu osoby trzeciej. W takim wypadku Pełnomocnik zobowiązuje się w momencie Rezerwacji wskazać dokładnie BLABLABUS lub danemu Partnerowi imię, wiek i numer telefonu osoby, w imieniu której rezerwuje Miejsce. Przed opłaceniem Zamówienia prosimy o zapoznanie się z OWS w zakresie warunków rezerwacji Tras autobusowych dla Pasażerów, w szczególności nieletnich, podróżujących samotnie lub w towarzystwie, a także Pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.

Ponadto Strona przeznaczona jest do rezerwowania Miejsc dla osób fizycznych. Zakazane jest zatem rezerwowanie Miejsca w celu przewozu przedmiotu, paczki, samodzielnie podróżującego zwierzęcia lub innych rzeczy materialnych.

5. Warunki finansowe

Pasażer proszony jest o zapoznanie się z odpowiednimi OWS (artykuł „Zasady składania Zamówienia”) w celu sprawdzenia zasad składania Zamówienia i płacenia za Bilet.

6. Warunki wymiany i anulowania

Pasażer proszony jest o zapoznanie się z odpowiednimi OWS (artykuł „Warunki anulowania i zwrotu kosztów”) w celu sprawdzenia warunków wymiany i anulowania Tras autobusowych.

7. Zachowanie użytkowników Strony

7.1. Zobowiązanie wszystkich użytkowników Strony

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich praw, przepisów i obowiązków mających zastosowanie do korzystania ze Strony. Poprzez korzystanie ze Strony i podczas Tras Użytkownik zobowiązuje się do:

  • (i) nieprzekazywania BLABLABUS (zwłaszcza przy tworzeniu lub aktualizowaniu Konta Klienta) lub innym Przewoźnikom jakichkolwiek fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych informacji;
  • (ii) nienaruszania praw i wizerunku BLABLABUS, szczególnie praw własności intelektualnej;
  • (iii) nietworzenia więcej niż jednego Konta Klienta na Stronie i nietworzenia Konta Klienta w imieniu osoby trzeciej;
  • (iv) przestrzegania niniejszych OW i Polityki Poufności.

7.2. Zobowiązania Pasażerów

Podczas przejazdu autobusem Pasażer zobowiązuje się przestrzegać odpowiednich OWS.

8. Dane osobowe

W związku z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika BLABLABUS gromadzi i przetwarza niektóre jego dane osobowe. Korzystając ze Strony i rejestrując się jako Członek, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BLABLABUS zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Polityki Poufności, dostępnymi na Stronie.

9. Własność intelektualna

9.1. Wszelkie elementy, cała zawartość Strony i Aplikacji Mobilnej po ich uruchomieniu oraz dokumenty przekazywane przez BLABLABUS są chronione prawem własności intelektualnej i stanowią własność BLABLABUS lub jego Partnerów. Jakiekolwiek wykorzystanie w całości lub w części tych elementów, treści lub dokumentów nieautoryzowane przez BLABLABUS (powielanie, reprezentacja, ponowne wykorzystanie itd.) stanowi wykroczenie, które może spowodować pociągnięcie jego sprawcy do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

9.2. Licencja na korzystanie ze Strony i ewentualnej Aplikacji Mobilnej jest ograniczona do dostępu i jej używania wyłącznie do osobistego użytku użytkownika Strony lub jego ewentualnego Pełnomocnika. Użytkownik Strony nie może pobierać ani edytować całości lub części Strony lub Aplikacji Mobilnej bez wcześniejszej, pisemnej i wyraźnej zgody BLABLABUS.

9.3. Niniejsza licencja nie zezwala na używanie w celu sprzedaży lub jakiekolwiek inne wykorzystanie komercyjne Strony lub ewentualnej Aplikacji Mobilnej i związanych z nią treści (wymienione produkty, opisy, ceny, pobieranie lub kopiowanie informacji w imieniu innego przedsiębiorcy, wykorzystanie danych, oprogramowania, elementów dźwiękowych, grafiki, obrazów, tekstu, fotografii, narzędzi, fragmentów i ponowne wykorzystanie zawartości baz danych).

9.4. Strony i ewentualnej Aplikacji Mobilnej lub jakiejkolwiek ich części nie można powielać, kopiować, sprzedawać ani wykorzystywać do celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zabrania się stosowania technik umożliwiających kopiowanie znaku, logotypu lub innych informacji (w szczególności obrazów, tekstów, makiet), których właścicielem jest BLABLABUS, bez wyraźnej i pisemnej zgody BLABLABUS.

10. Działanie, dostępność i funkcje Strony

BLABLABUS dołoży wszelkich starań, aby Strona była dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Jednak dostęp do Strony może być tymczasowo zawieszony, bez uprzedzenia, z powodu konserwacji, migracji, aktualizacji lub z powodu awarii lub ograniczeń związanych z działaniem sieci.

Ponadto BLABLABUS zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania lub przerwania według własnego uznania, czasowo lub na stałe, całości lub części dostępu do Strony lub jej funkcji.

11. Zmiana OW

BLABLABUS może modyfikować niniejsze OW w celu dostosowania ich do swojego środowiska technologicznego i handlowego oraz do obowiązujących przepisów. Wszelkie zmiany niniejszych OW zostaną opublikowane na Stronie wraz z informacją o dacie aktualizacji.

W przypadku modyfikacji niniejszych OW, jeśli będzie to możliwe, BLABLABUS powiadomi Klienta który posiada Konto Klienta z wyprzedzeniem o uaktualnionej Stronie. Ciągły dostęp i korzystanie ze Strony po takim powiadomieniu stanowi akceptację nowego OW z późniejszymi zmianami.

12. Języki

Niniejsze OW sporządzono w języku polskim.

Wersja angielska, niemiecka, francuska i włoska OW może być dostępna informacyjnie w odpowiednich wersjach Strony, w zależności od kraju, w którym jest używana.

13. Prawo właściwe – Spory

Niniejsze OWU podlegają prawu francuskiemu (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kraju zamieszkania Klienta). Wszelkie spory związane z niniejszymi OWU będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji właściwych sądów znajdujących się w jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Paryżu. Użytkownik może zatem, według własnego uznania, wytoczyć powództwo w celu wyegzekwowania swoich praw wynikających z niniejszych OWU we Francji lub w kraju Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje, zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do prawa właściwego dla stosunków z konsumentami.

Zgodnie z art. L. 612-1 i L. 616-1 francuskiego kodeksu konsumenckiego pasażerowie są informowani, że mogą skierować sprawę do mediatora ds. konsumentów. Przewiduje się, że w przypadku jakiegokolwiek sporu o charakterze umownym, który nie został rozwiązany podczas rozpatrywania skargi złożonej wcześniej w naszym dziale obsługi klienta, użytkownik, jako konsument, może uzyskać bezpłatną mediację kontaktując się z Médiation Tourisme Voyage (MTV) BP 80 303 75 823 Paris Cedex 17, Francja. Platforma mediatora jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur=saisine-du-mediateur

Komisja Europejska zapewnia również platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT=main.home2.show&lng=IT Jeśli chcesz zwrócić naszą uwagę na jakiś temat, skontaktuj się z nami za pomocą formularza dostępnego w sekcji “Pomoc”, w zakładce “Kontakt” na stronie internetowej.

II. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE KRAJÓW

  1. Niemcy

Przepisy art. 13 ust. 1 i 2 zastępuje się następującymi przepisami:

Niniejsze OW podlegają prawu francuskiemu (podlegają przepisom bezwzględnie wiążącym prawa niemieckiego). Użytkownik może, według własnego uznania, wytoczyć powództwo w celu wyegzekwowania swoich praw wynikających z niniejszych OW we Francji lub w kraju Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje, zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do prawa właściwego dla stosunków z konsumentami.

  1. Polska

Przepisy art. 13 ust. 1 i 2 zastępuje się następującymi przepisami:

Niniejsze OW podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory dotyczące niniejszych OW będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji polskich sądów powszechnych. Użytkownik może zatem wnieść pozew w celu dochodzenia swoich praw z tytułu niniejszych OW w Polsce lub w swoim kraju zamieszkania w Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie prawa dotyczącego stosunków z konsumentami.

  1. Włochy

Przepisy art. 13 ust. 1 i 2 zastępuje się następującymi przepisami:

Niniejsze OW podlegają prawu francuskiemu (podlegają przepisom bezwzględnie wiążącym prawa włoskiego). Użytkownik może, według własnego uznania, wytoczyć powództwo w celu wyegzekwowania swoich praw wynikających z niniejszych OW we Francji lub w kraju Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje, zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do prawa właściwego dla stosunków z konsumentami.

III. INFORMACJE PRAWNE

Strona prowadzona jest przez spółkę COMUTO PRO, société par actions simplifiée à associé unique, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 €, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Paryżu pod numerem 842 132 557, z siedzibą przy 84 avenue de la République, 75011 Paryż, reprezentowaną przez jej Dyrektora Generalnego, Nicolasa Brussona, Dyrektora ds. publikacji Strony.

E-mail: [email protected]

Strona jest hostowana na serwerach Comuto Pro.

Comuto Pro wpisana jest do rejestrów organizatorów przewozów i pobytów pod numerem: IM075180037

Gwarancji finansowej udziela: Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paryż – Francja.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej wykupiono w: Hiscox Europe Underwriting Limited, 19, rue Louis Le Grand, 75002 Paryż – Francja.

Jeśli masz pytania, możesz skontaktować się z Comuto Pro za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stornie w sekcji „Pomoc” w zakładce „Kontakt”.

IV. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI

Poniżej znajdują się łącza do Strony internetowej (podlegającej modyfikacjom), do którego użytkownicy mogą uzyskać dostęp w celu zakupu biletów:
http://pl.blablabus.com
http://fr.blablabus.com
http://it.blablabus.com
http://de.blablabus.com

Find out more about

Nowoczesne podróżowanie

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride