Regulamin

Regulamin | Polityka Prywatności | Pliki Cookie | Prawa pasażerów autobusów | Niezawodny Kierowca

Regulamin zaktualizowany w dniu 22 marca 2022, obowiązuje od 5 kwietnia 2022

1. Przedmiot

Comuto SA (nazywana dalej „BlaBlaCar”) opracowała platformę umożliwiającą wspólne przejazdy, dostępną na witrynie internetowej pod adresem www.blablacar.pl lub w postaci aplikacji na urządzenia mobilne (dalej „Platforma”), której przedmiotem jest (i) umożliwienie nawiązywania kontaktu pomiędzy kierowcami podróżującymi do określonego miejsca docelowego a pasażerami zamierzającymi udać się w tym samym kierunku, w celu zapewnienia im możliwości wspólnego Przejazdu i podziału związanych z nim kosztów oraz (ii) umożliwienie znalezienia i pozyskania informacji dotyczących podróży autobusem publikowanych przez profesjonalnych Przewoźników dostarczających usługi transportowe rezerwacji i kupna biletu autobusowego.

W niektórych przypadkach, w zależności od okoliczności, możesz zostać przekierowany na witrynę internetową prowadzoną przez Busfor.pl Sp. z o.o., aby dokończyć zakup Biletu autobusowego (dalej zwaną „Witryną Internetową Strony Trzeciej”). Prosimy zwrócić uwagę, że Busfor.pl Sp. z o. o. w tym przypadku działa jako oddzielny administrator danych.

Witryna Internetowa Strony trzeciej posiada swoją własną politykę prywatności i regulamin. BlaBlaCar nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie akceptuje roszczeń za treść i aktywności dokonywanych na Witrynie Internetowej Strony Trzeciej. BlaBlaCar poleca, przed użyciem Witryny Internetowej Strony Trzeciej, zapoznanie się z polityką prywatności i regulaminem na Witrynie Strony Trzeciej.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad dostępu oraz użytkowania Platformy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. BlaBlaCar nie jest stroną jakichkolwiek porozumień, umów lub relacji umownych jakiejkolwiek natury pomiędzy Użytkownikami Platformy. Do niektórych usług na Platformie mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki, takie jak warunki dotyczące konkretnego wydarzenia, działania lub promocji, i takie dodatkowe warunki zostaną ujawnione w odpowiednim trybie.

Jeśli korzystasz ze swojego Konta w celu zalogowania się na platformę BlaBlaCar w innym kraju, należy pamiętać, że (i) regulamin tej platformy, (ii) polityka prywatności tej platformy oraz (iii) przepisy ustawowe tego kraju. Oznacza to również, że informacje o Koncie, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane do podmiotu prawnego obsługującego tę inną platformę.

Niniejszym akceptujesz, że BlaBlaCar nie jest stroną żadnych umów i stosunków umownych, które mogą powstawać pomiędzy Użytkownikami Platformy lub pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem.

Klikając “Zaloguj się przez Facebook” lub “Zarejestruj się, używając swojego adresu e-mail”, a także przy zakupie Biletu autobusowego na Platformie bez rejestracji lub autoryzacji na Platformie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

2. Definicje

W niniejszym Regulaminie:

“Ogłoszenie o wspólnym przejeździe” oznacza ogłoszenie dotyczące Przejazdu, zamieszczone na Platformie przez Kierowcę;

“Ogłoszenie przejazdu autobusem” oznacza ogłoszenie dotyczące Przejazdu Autobusem opublikowane na Platformie przez Przewoźnika;

“BlaBlaCar” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

“Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;

“Konto” oznacza konto, które musi zostać założone w celu zostania Użytkownikiem i uzyskania dostępu do niektórych usług oferowanych na Platformie;

“Konto w serwisie Facebook” ma znaczenie określone w Artykule 3.2 poniżej;

“Przewoźnik” oznacza podmiot oferujący profesjonalne usługi transportowe;

“Kierowca” oznacza Użytkownika korzystającego z Platformy w celu oferowania innym osobom możliwości ich przewozu w zamian za Udział w Kosztach w odniesieniu do określonego Przejazdu, w terminie określanym wyłącznie przez Kierowcę;

“Potwierdzenie Rezerwacji” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

“Treści Użytkownika” mają znaczenie określone w Artykule 11.2 poniżej;

“Użytkownik” oznacza dowolną osobę, która założyła Konto na Platformie;

“Pasażer” oznacza Użytkownika, który zaakceptował ofertę przewozu ze strony Kierowcy lub Przewoźnika, lub – jeżeli dotyczy – osobę, na rzecz której Użytkownik zarezerwował Miejsce;

“Udział w Kosztach” oznacza, w odniesieniu do określonego Przejazdu, sumę pieniędzy wymaganą przez Kierowcę i zaakceptowaną przez Pasażera jako jego udział w kosztach Przejazdu;

“Miejsce” oznacza miejsce siedzące zarezerwowane przez Pasażera w pojeździe Kierowcy;

“Platforma” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

“Rezerwacja” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

“Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez BlaBlaCar za pośrednictwem Platformy;

“Witryna internetowa” oznacza witrynę dostępną pod adresem www.blablacar.pl;

“Odcinek” ma znaczenie określone w Artykule 4.1 poniżej;

“Przejazd” oznacza Wspólny Przejazd, lub Przejazd Autobusem.

Wspólny Przejazd” oznacza podróż stanowiącą przedmiot Ogłoszenia o wspólnym przejeździe zamieszczonego przez Kierowcę na Platformie, na którego podstawie wyraża on zgodę na przewóz Pasażerów w zamian za Udział w Kosztach;

“Przejazd Autobusem” oznacza podróż, która jest przedmiotem Ogłoszenia Przejazdu Autobusem opublikowana przez Przewoźnika na Platformie;

“Bilet autobusowy” oznacza dokument dostarczony Uczestnikowi (Pasażerowi) po Rezerwacji Przejazdu autobusem, potwierdzający zawarcie umowy przewozowej z określonym Przewoźnikiem za pośrednictwem Platformy lub Witryny internetowej Strony Trzeciej, która zezwala na korzystanie z pojazdów Przewoźnika zgodnie ze wskazówkami podanymi w tym Bilecie.

3. Rejestracja na Platformie i założenie Konta

3.1. Warunki rejestracji na Platformie

Platforma może być wykorzystywana przez osoby, które ukończyły 18 lat. Dokonanie rejestracji na Platformie przez osobę niepełnoletnią jest całkowicie zabronione. Poprzez dostęp, korzystanie lub rejestrację na Platformie Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

3.2. Założenie Konta

Platforma umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i wyświetlanie Ogłoszeń o wspólnym przejeździe oraz wzajemną interakcję celem rezerwacji Miejsca, a także przeglądanie ogłoszeń o Przejazdach autobusowych i kupowanie Biletów autobusowych. Ogłoszenia mogą być również wyświetlane przez osoby, które nie są zarejestrowane na Platformie. Niemniej jednak, zamieszczenie Ogłoszenia lub przeprowadzenie rezerwacji Miejsca nie jest możliwe bez wcześniejszego założenia Konta i zostania Użytkownikiem.

W niektórych przypadkach, w zależności od okoliczności, będziesz mógł zarezerwować Przejazd autobusem bez zakładania Konta, ale zgodnie z niniejszym Regulaminem i warunkami Przewoźnika, za pomocą której wybierasz się w podróż.

Aby założyć Konto, należy:

(i) wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji;

(ii) lub zalogować się do swojego konta w serwisie Facebook za pośrednictwem Platformy (dalej “Konto w serwisie Facebook”). Korzystając z tej funkcji Użytkownik zdaje sobie sprawę, że BlaBlaCar będzie posiadać dostęp do informacji znajdujących się na jego Koncie w serwisie Facebook będzie je publikować na Platformie i przechowywać. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć powiązanie pomiędzy jego Kontem a Kontem w serwisie Facebook, korzystając ze strony formularza kontaktowego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z twojego Konta w serwisie Facebook, należy zapoznać się z postanowieniami naszej Polityki Prywatności, jak również polityką prywatności serwisu Facebook.

Aby zarejestrować się na Platformie należy wcześniej przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Zakładając swoje Konto – niezależnie od wybranej metody – Użytkownik zobowiązuje się do przekazania kompletnych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem profilu na swoim Koncie lub poprzez zawiadomienie BlaBlaCar w celu zapewnienia ich poprawności przez okres trwania umowy z BlaBlaCar.

W przypadku rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła wybranego podczas zakładania Konta oraz nieujawniania go osobom trzecim. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o tym BlaBlaCar. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego Konta przez jakiekolwiek strony trzecie, chyba że wyraźnie zawiadomił BlaBlaCar o utracie, niedozwolonym wykorzystaniu, lub ujawnieniu swojego hasła osobie trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzył lub wykorzystywał – posługując się tożsamością własną lub osoby trzeciej – żadnych innych Kont, niż utworzone pierwotnie.

3.3. Weryfikacja

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i wysokiego poziomu zaufania oraz prewencji lub wykrywania oszustw, BlaBlaCar może utworzyć system weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkownika na jego Koncie. W szczególności dotyczy to zamieszczanego numeru telefonu lub dokumentu tożsamości.

Użytkownik jest świadom i godzi się z faktem, że jakiekolwiek odniesienia na Platformie lub w ramach Usług do „zweryfikowanych” informacji lub podobnego rodzaju wyrażenia oznaczają jedynie, że dany Użytkownik pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacji na Platformie lub w ramach Usług, w celu przekazania bardziej szczegółowych informacji na jego temat innym Użytkownikom, i z którym inni Użytkownicy zamierzają odbyć wspólny Przejazd. BlaBlaCar w żaden sposób nie gwarantuje prawdziwości, wiarygodności lub ważności informacji będących przedmiotem procedury weryfikacji.

4. Korzystanie z Usług

4.1. Zamieszczanie Ogłoszeń o wspólnym przejeździe

Użytkownik, z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków, może tworzyć i zamieszczać na Platformie swoje Ogłoszenia o wspólnym przejeździe, podając informacje dotyczące planowanego Wspólnego Przejazdu (data/godzina, miejsce wyjazdu i przyjazdu, liczba oferowanych miejsc, dostępne opcje, wysokość Udziału w Kosztach itp.).

Zamieszczając swoje Ogłoszenie o wspólnym przejeździe, Użytkownik może określić miasta, w których zamierza się zatrzymać, aby przyjąć lub wysadzić Pasażerów. Poszczególne odcinki Wspólnego Przejazdu pomiędzy tymi miastami lub jednym z tych miast, a miejscem wyjazdu lub przyjazdu są dalej określane jako “Odcinki”.

Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia o wspólnym przejeździe jedynie, jeśli spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:

(i) posiada ważne prawo jazdy;

(ii) zamieszcza Ogłoszenia o wspólnym przejeździe dotyczące wyłącznie pojazdów, których jest właścicielem lub z których korzysta za wyraźną zgodą ich właściciela, a w każdym przypadku, do których wykorzystania jest uprawniony w celu odbywania wspólnych przejazdów;

(iii) jest i pozostaje głównym kierowcą pojazdu stanowiącego przedmiot Ogłoszenia o wspólnym przejeździe;

(iv) pojazd stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich;

(v) nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;

(vi) pojazd, który zamierza wykorzystać w celu realizacji Wspólnego Przejazdu to samochód osobowy posiadający 4 koła i maksymalnie 7 miejsc;

(vii) nie zamierza zamieścić innego ogłoszenia dotyczącego tego samego Wspólnego Przejazdu na Platformie;

(viii) nie oferuje większej liczby Miejsc, niż ich liczba dostępna w jego pojeździe;

(ix) wszystkie oferowane Miejsca są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, nawet jeśli pojazd został zatwierdzony do ruchu z miejscami nieposiadającymi pasów bezpieczeństwa;

(x) korzysta z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawa i praktyki, a w szczególności posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej (potwierdzający, że pojazd nadaje się do jazdy).

Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia o wspólnym przejeździe zamieszczanego na Platformie. W związku z powyższym, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w jego Ogłoszeniu o wspólnym przejeździe są prawidłowe i prawdziwe oraz zobowiązuje się do realizacji Wspólnego Przejazdu na warunkach określonych w tym Ogłoszeniu o wspólnym przejeździe.

Pod warunkiem, że Ogłoszenie o wspólnym przejeździe zamieszczone przez Użytkownika jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zostanie ono zamieszczone na Platformie i będzie w ten sposób widoczne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających, także niebędących Użytkownikami, przeprowadzających wyszukiwanie na Platformie bądź na witrynie internetowej partnerów BlaBlaCar. BlaBlaCar zastrzega sobie prawo – na podstawie wyłącznie własnej decyzji i bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia – odmowy zamieszczenia lub usunięcia w dowolnej chwili jakiegokolwiek Ogłoszenia o wspólnym przejeździe niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu lub jeżeli uważa, że przynosi ono jakiekolwiek szkody dla wizerunku BlaBlaCar, Platformy bądź Usług.

4.2. Rezerwacja Miejsca

„BlaBlaCar” stworzył system rezerwacji Miejsc online („Rezerwacja”) dla niektórych Przejazdów oferowanych na Platformie. 

Metody rezerwacji Miejsca są uzależnione od rodzaju planowanego Przejazdu.

4.2.1. Rezerwacją Wspólnego Przejazdy

Kiedy Pasażer jest zainteresowany w zamieszczeniu Ogłoszenia o wspólnym przejeździe, może przesłać za pośrednictwem sieci zapytanie dotyczące Rezerwacji. Zapytanie dotyczące Rezerwacji może (i) zostać zaakceptowane automatycznie (jeżeli Kierowca wybierze tę opcję podczas zamieszczania swojego Ogłoszenia o wspólnym przejeździe) lub (ii) zostać zaakceptowane ręcznie przez Kierowcę. Po zatwierdzeniu zapytania dotyczącego Rezerwacji przez Kierowcę – jeżeli dotyczy – Pasażer otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji (dalej “Potwierdzenie Rezerwacji”).

Jeżeli użytkownik jest Kierowcą i w chwili zamieszczenia Ogłoszenia o wspólnym przejeździe wybrał opcję akceptacji ręcznej zapytań dotyczących Rezerwacji, jest on zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące Rezerwacji w terminie określonym przez Pasażera w jego zapytaniu. W przeciwnym wypadku, zapytanie dotyczące Rezerwacji automatycznie wygaśnie, a Pasażerowi zwrócone zostaną wszystkie kwoty zapłacone w związku z tym zapytaniem, jeżeli istnieją.

W chwili Potwierdzenia Rezerwacji, BlaBlaCar ponownie prześle Użytkownikowi numer telefonu Kierowcy (w przypadku Użytkownika będącego Pasażerem) lub Pasażera (w przypadku Użytkownika będącego Kierowcą). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie umowy wiążącej go z innym Użytkownikiem.

4.2.2. Przejazdy autobusem

W przypadku Przejazdu Autobusem BlaBlaCar oferuje usługę, która umożliwia Pasażerom wyszukanie Przejazdu Autobusem Przewoźników i nabycie Biletów autobusowych na Platformie lub poprzez przekierowanie na Witrynę Internetową Strony Trzeciej. Potwierdzasz, że rezerwacja miejsc i zakup biletów dla Przejazdew Autobusem odbywa się w zależności od dostępności miejsc i warunków danej Przewoźnika. Prosimy o zapoznanie się z Polityką stosownego Przewoźnika, w szczególności w odniesieniu do przewozu osób niepełnoletnich i bagażu oraz odwołania podróży.

Warunki Przewoźników są dostarczane przez Przewoźników, w tym za pośrednictwem ich stron internetowych. Wszelkie informacje o Przejazdach Autobusem i przepisach Przewoźników, publikowane na Platformie, w tym trasy i fragmenty ich cenników i taryf, pochodzą od Przewoźników. BlaBlaCar dostarcza wyłącznie informacji, które przekazują jej Przewoźnicy.

Aby zarezerwować Przejazd autobusem i kupić Bilet autobusowy, niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany na swoje Konto na Platformie, czy nie (w stosownych przypadkach), musisz podać stosowne dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności, a także co najmniej jedną ważną metodę płatności. Należy pamiętać, że Polityka prywatności Przewoźnika, za pomocą której podróżujesz, może mieć również zastosowanie. BlaBlaCar nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność danych wprowadzonych podczas procesu rezerwacji Przejazdu autobusem.

Bilet autobusowy jest rezerwowany, a Miejsce jest rezerwowane (jeśli pozwala na to wybór miejsc) po zakończeniu płatności. Jeśli płatność nie zostanie dokonana, bilet zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż, a miejsce może zostać zarezerwowane przez innego Pasażera.

Po zakończeniu zakupu otrzymasz wiadomość e-mail z kopią Biletu autobusowego, potwierdzeniem rezerwacji i szczegółowymi informacjami na temat Przejazdu autobusem.

Pamiętaj, że Bilet autobusowy nie jest rachunkiem. Aby otrzymać rachunek za:

(i) kwotę zapłaconą za usługi transportowe – wyślij zapytanie bezpośrednio do Przewoźnika. BlaBlaCar nie jest upoważniony do wystawiania rachunków w imieniu Przewoźników i nie jest do tego zobowiązany.

(ii) opłatę serwisowej pobieranej przez BlaBlaCar – wyślij zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu Biletu autobusowego.

Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że BlaBlaCar nie jest Przewoźnikiem. Relacje dotyczące usługi transportu pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem wynikają z zawartej umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, które to ustalone są przez samego Przewoźnika.

Kwestie organizacji Przejazdu autobusem i realizacji umowy przewozu są wyłączną odpowiedzialnością Przewoźnika i muszą być rozwiązywane bezpośrednio z Przewoźnikiem. BlaBlaCar nie jest stroną jakichkolwiek umów pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem. Ogłoszenia Przejazdu Autobusem bazują na informacji dostarczonych przez Przewoźników. BlaBlaCar nie jest odpowiedzialny za jakość informacji dostarczanych przez Przewoźników, w tym także informacji dotyczących dostępności i ceny Przejazdu Autobusem oraz informacji dotyczących proponowanej usługi transportowej.

4.2.3. Imienny charakter rezerwacji Miejsca i warunki korzystania z Usług na rzecz osób trzecich

Korzystanie z Usług – zarówno w charakterze Pasażera, jak i Kierowcy – ma charakter imienny. Dane Kierowcy i Pasażera muszą odpowiadać informacji dotyczących ich tożsamości, przekazanych BlaBlaCar, Przewoźnikom (jeśli dotyczy) oraz innym uczestniczącym w Przejeździe Użytkownikom.

Niemniej jednak, w odniesieniu do Wspólnych Przejazdów, BlaBlaCar umożliwia Użytkownikom zarezerwowanie jednego lub większej ilości Miejsc na rzecz osób trzecich. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się do precyzyjnego przekazania Kierowcy w chwili dokonywania Rezerwacji lub przesyłania wiadomości do Kierowcy (w razie Przejazdu bez Rezerwacji), imię i nazwiska, wiek oraz numeru telefonu osoby, na rzecz której dokonuje rezerwacji Miejsca. Absolutnie zabronione jest zarezerwowanie Miejsca do Wspólnego Przejazdu dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku poniżej 13 lat. W przypadku rezerwacji Miejsca do Wspólnego Przejazdu dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku powyżej 13 lat, Użytkownik zobowiązuje się do uzyskania wcześniejszej zgody Kierowcy oraz przekazania mu prawidłowo sporządzonego upoważnienia, podpisanego przez opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

Ponadto, przedmiotem działalności Platformy jest dokonywanie rezerwacji Miejsc jedynie dla osób. Absolutnie zabronione jest dokonywanie rezerwacji Miejsca w celu przewozu jakichkolwiek przedmiotów, przesyłek, zwierząt podróżujących bez opieki i dowolnych materiałów.

Ponadto zabronione jest zamieszczenie Ogłoszenia w imieniu i na rzecz innego Kierowcy.

Odnośnie Przejazdów autobusem zachęcamy do uwzględnienia warunków danego Przewoźnika. Jeśli rezerwujesz Przejazd autobusem dla osoby trzeciej, bierzesz pełną odpowiedzialność za posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania działań w imieniu i na rzecz takiej osoby trzeciej.

Należy pamiętać, że dzieci w wieku poniżej 16 lat mogą dokonywać Przejazdy autobusem wyłącznie pod warunkiem, że ich rodzice lub przedstawiciele prawni posiadają odpowiednie uprawnienia, udzielają im pomocy i wsparcia zgodnie z obowiązującym prawem. Rodzice lub inni przedstawiciele prawni ponoszą odpowiedzialność za wszelkie działania osób niepełnoletnich podczas korzystania z Platformy i Przejazdów ajutobusem, w tym za wszelkie nielegalne działania i / lub zaniechania ze strony osób niepełnoletnich podczas korzystania z Platformy.

W przypadku rezerwacji Biletu autobusowego dla osoby poniżej 16 roku życia ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie tego, żeby osoba niepełnoletnia posiadała odpowiednie uprawnienia do reprezentowania takiej osoby i jej towarzyszenia , do uzyskiwania i udzielania niezbędnych zezwoleń i zgody oraz wykonywania innych obowiązków zgodnie z obowiązującym prawem.

Przed zakupem Biletu autobusowego zalecamy zapoznanie się z Polityką Przewoźnika dotyczącą przewozu osób niepełnoletnich.

4.3. System ocen

4.3.1. Zasady działania

BlaBlaCar zachęca użytkowników do zamieszczania recenzji dotyczących Kierowców (w przypadku, jeżeli Użytkownik jest Pasażerem) lub dotyczących Pasażerów (w przypadku, jeżeli Użytkownik jest Kierowcą), z którymi korzystał z wspólnych Przejazdów bądź miał korzystać z Przejazdów. Niemniej jednak, Użytkownik nie może zamieszczać recenzji dotyczących innych Pasażerów, jeżeli sam jest Pasażerem lub na temat Użytkowników, z którymi nie podróżował lub nie miał podróżować.

Recenzja zamieszczona przez Użytkownika lub dotycząca go recenzja zamieszczona przez innego Użytkownika – jeżeli dotyczy – jest widoczna i publikowana na Platformie w krótszym z następujących okresów: (i) natychmiast po zamieszczeniu recenzji przez osoby wymienione powyżej lub (ii) po upływie 14 dni od pierwszej recenzji.

W niektórych przypadkach Użytkownik może udzielić odpowiedzi na recenzję zamieszczoną przez innego Użytkownika na jego profilu. Recenzja oraz odpowiedź Użytkownika zostaną zamieszczone na jego profilu.

4.3.2. Moderacja

Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na fakt, że BlaBlaCar zastrzega sobie prawo niezamieszczenia lub usunięcia dowolnych recenzji, pytań, komentarzy lub odpowiedzi, które uzna za niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.3.3. Ograniczenie

BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub rozwiązania stosunku prawnego obowiązującego na podstawie niniejszego Regulaminu w przypadku, jeśli (i) Użytkownik otrzymał co najmniej trzy recenzje i (ii) średnia ocena uzyskana w ramach tych recenzji jest niższa lub równa 3.

5. Warunki finansowe

5.1. Udział w Kosztach

Wartość Udziału w Kosztach jest określona przez Użytkownika będącego Kierowcą, na jego wyłączną odpowiedzialność. Absolutnie zabronione jest uzyskiwanie jakichkolwiek zysków z używania naszej Platformy. W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do ograniczenia kwoty Udziału w Kosztach, której żąda od swoich Pasażerów do wartości kosztów rzeczywiście ponoszonych w związku z Przejazdem. W przeciwnym przypadku, Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełne ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Platformy.

W chwili zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkownika, BlaBlaCar zasugeruje kwotę Udziału w Kosztach, przy uwzględnieniu rodzaju Przejazdu oraz jego odległości. Kwota ta stanowi wyłącznie sugestię, a Użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć ją na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z Przejazdem. Aby uniknąć możliwości nadużyć, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo modyfikacji wartości Udziału w Kosztach.

5.2. Oferta specjalna

BlaBlaCar może oferować oferty specjalne obowiązujące przez wyznaczony okres (dalej “Oferty specjalne”). Szczegółowe warunki (ceny i terminy) dotyczące ofert specjalnych będą publikowane na Platformie.

5.3. Zaokrąglenia

BlaBlaCar może w zależności wyłącznie od własnej decyzji zaokrąglać kwoty Udziału w Kosztach w górę lub w dół.

5.4. Płatność Udziału w Kosztach na rzecz Kierowcy

Pasażer zobowiązuje się do zapłacenia Kierowcy Udziału w Kosztach najpóźniej w chwili opuszczania jego pojazdu w miejscu docelowym.

Kierowca nie może domagać się zapłaty Udziału w Kosztach w całości lub w części przed realizacją Przejazdu.

5.5. Przejazdy autobusem

5.5.1 Cena Biletu autobusowego

Kwota, środki i sposób płatności za Bilety autobusowe podlegają warunkom danego Przewoźnika i mogą być określone na Platformie.

Kupując Bilet autobusowy za pośrednictwem Platformy, płacisz (i) cenę Biletu autobusowego stosownego odpowiedzialnego Przewoźnika, biorąc pod uwagę obowiązujące podatki i opłaty (jeżeli są pobierane) oraz, o ile dotyczy, (ii) opłatę serwisową BlaBlaCar. Opłata za usługę BlaBlaCar, jeśli zostanie pobrana, jest wyszczególniona w momencie zakupu i może się różnić w zależności od szczegółów podróży.

Aby dokonać płatności, możesz zostać przekierowany na stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych — partnera BlaBlaCar. BlaBlaCar w żadnym wypadku nie może zagwarantować, że usługi świadczone przez firmę odpowiedzialną za dokonywanie płatności będą świadczone bez błędów, zakłóceń, awarii, opóźnień lub innych wad. BlaBlaCar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zarządzanie, pośrednictwo lub dokonywanie płatności. W każdym przypadku BlaBlaCar nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane między Użytkownikiem, pośrednikami dostarczającymi strony transakcji na Platformie i Przewoźnikami, przy czym należy pamiętać, że BlaBlaCar ujawnia tylko informacje o biletach i wspiera proces mediacji między Przewoźnikami a Użytkownikami.

Bilet autobusowy jest wydawany Użytkownikowi tylko wtedy, gdy płatność za Bilet autobusowy jest pełna, zakończona i skuteczna. Płatność musi zostać dokonana nie później niż w terminie wskazanym na Platformie. Jeśli Płatność nie zostanie dokonana w ramach wskazanego terminu, rezerwacja Biletu autobusowego zostanie automatycznie anulowana.

Ceny Przejazdu autobusowego mogą zostać zmienione przez Przewoźników lub przez BlaBlaCar w imieniu Przewoźników. Od czasu do czasu na Platformie mogą być wyświetlane promocje lub oferty specjalne dotyczące cen biletów na Przejazdy autobusowe. Odnośnie takich promocji i ofert mogą obowiązywać dodatkowe warunki.

5.5.2 Opłata serwisowa za rezerwację Przejazdu autobusem

Kiedy kupujesz bilety na Przejazdy autobusem na naszej Platformie, BlaBlaCar może pobrać opłatę za usługę autobusową za świadczenie usługi rezerwacji przejazdów autobusem. Opłata serwisowa za rezerwację Przejazdu autobusem, jeśli zostanie naliczona, zostanie wyszczególniona w momencie zakupu i może się różnić w zależności od szczegółów Przejazdu autobusem. BlaBlaCar może według własnego uznania zdecydować o nienaliczaniu Opłaty za usługę za rezerwację Przejazdu autobusem.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich stosownych opłat bankowych i transakcyjnych ustalonych przez bank wydający Twoją kartę.

6. Niehandlowy i niebiznesowy charakter Usług oraz Platformy

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Platformy jedynie w celu nawiązania kontaktów na zasadach niehandlowych i niebiznesowych z osobami zamierzającymi skorzystać ze wspólnego Przejazdu.

Użytkownik będący Kierowcą zobowiązuje się, że nie będzie żądał Udziału w Kosztach w kwocie wyższej, niż rzeczywiście poniesione koszty jak również w celu uzyskiwania jakichkolwiek zysków, a ponadto, na zasadzie wspólnego ponoszenia kosztów, Kierowca musi ponieść własną część kosztów związanych z Przejazdem. Kierowca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obliczenie kosztów ponoszonych w ramach Przejazdu oraz sprawdzenie, czy kwota wymagana od Pasażerów nie przekracza rzeczywiście ponoszonych kosztów (przy uwzględnieniu udziału własnego użytkownika).

BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku, jeżeli wykorzystuje samochód firmowy, służbowy lub taksówkę generując w ten sposób zysk za pośrednictwem Platformy. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia firmie BlaBlaCar na każde jej żądanie kopii dowodu rejestracyjnego jego samochodu i/lub dowolnego innego dokumentu potwierdzającego, że jest on uprawniony do korzystania z danego pojazdu na Platformie i nie uzyskuje w ten sposób jakichkolwiek zysków.

Ponadto, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub zakończenia obowiązywania niniejszego Regulaminu w przypadku prowadzenia przez Użytkownika na Platformie jakiejkolwiek działalności, która – ze względu na charakter oferowanych Przejazdów, ich częstotliwość, liczbę przewożonych Pasażerów oraz żądany Udział w Kosztach – umożliwia Użytkownikowi uzyskiwanie zysków lub na podstawie których BlaBlaCar może podejrzewać, że Użytkownik uzyskuje zyski za pośrednictwem Platformy.

7. Polityka dotycząca anulowania

Jeżeli anulowanie następuje przed wyjazdem, Miejsce(a) anulowane przez Pasażera zostanie(ą) automatycznie udostępnione innym Pasażerom, którzy mogą rezerwować je za pośrednictwem sieci w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Procedura dotycząca anulowania Przejazdu Autobusem wynika bezpośrednio z regulaminu danego Przewoźnika i może być wskazana na Witrynie Internetowej Osoby Trzeciej podczas rezerwacji i zakupu biletu na Witrynie Internetowej Osoby Trzeciej.

7.1. Wspólne Przejazdy

Biorąc pod uwagę niekomercyjny charakter transakcji przeprowadzanych między Uczestnikami, BlaBlaCar nie udziela żadnych gwarancji w przypadku anulowania dokonanego z jakiegokolwiek powodu przez Pasażera lub Kierowcę.

7.2. Przejazdy autobusowe

Możesz anulować lub zmienić rezerwację Przejazdu autobusem na Platformie lub na Witrynie Internetowej Osoby Trzeciej, w zależności od okoliczności.

Środki zostaną zwrócone zgodnie z metodą płatności stosowaną przy zakupie biletu na Przejazd autobusem w terminie określonym przez bank lub dostawcę usług płatniczych.

Należy pamiętać, że opłaty za wprowadzenie zmian do Biletu lub anulowanie mogą być naliczane zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką danego Przewoźnika. Taka polityka może być wystawiona na Platformie, Witrynie internetowej Osoby Trzeciej (w zależności od okoliczności), podczas rezerwacji i zakupu Biletu autobusowego lub w kopii Biletu autobusowego przesłanej do Ciebie pocztą elektroniczną.

Zwrot pieniędzy (w stosownych przypadkach) następuje w wysokości określonej na Platformie. Jeżeli zwrot kosztów Biletu autobusowego podlega obowiązującemu prawu, zwrot kosztów Biletu autobusowego musi nastąpić zgodnie z postanowieniami tego prawa. Prosimy o zapoznanie się z polityką anulowania rezerwacji Przewoźnika w przypadku zmiany lub anulowania Biletu autobusowego.

W odpowiednich przypadkach możesz zwrócić Bilet autobusowy:

(i) na swoim Koncie lub 

(ii) klikając link w wiadomości e-mail z twoim potwierdzeniem rezerwacji Biletu autobusowego.

W przypadku anulowania Biletu autobusowego z przyczyn niezależnych od BlaBlaCar lub Przewoźnika, opłata za usługę BlaBlaCar (jeśli jest pobierana) nie zostanie zwrócona, chyba że prawo stanowi inaczej.

8. Zachowanie użytkowników Platformy i jej Członków

8.1. Zobowiązania wszystkich użytkowników Platformy

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, regulacji i obowiązków dotyczących korzystania z Platformy.

Ponadto, w odniesieniu do korzystania z Platformy i podczas Przejazdów, Użytkownik zobowiązuje się, że:

(i) nie będzie wykorzystywał Platformy do jakichkolwiek celów zawodowych, handlowych lub umożliwiających uzyskiwanie zysków;

(ii) nie będzie przekazywał BlaBlaCar (w szczególności podczas tworzenia lub aktualizacji swojego Konta) lub innym Użytkownikom jakichkolwiek informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd bądź mających na celu popełnienie oszustwa;

(iii) nie będzie zamieszczał na Platformie jakichkolwiek wypowiedzi lub postów zawierających treści o charakterze oszczerczym, obraźliwym, obscenicznym, pornograficznym, wulgarnym, agresywnym, niedozwolonym, gwałtownym, stanowiącym groźby lub przypadki molestowania, o charakterze rasistowskim bądź ksenofobicznym, posiadających podłoże seksualne, nakłaniające do przemocy, dyskryminacji bądź nienawiści, zachęcającym do korzystania z substancji niedozwolonych, a w ujęciu bardziej ogólnym – niezgodnych z celami działalności Platformy oraz mogącymi przynosić szkody dla BlaBlaCar, bądź jakichkolwiek stron trzecich, a także niezgodnych z dobrymi obyczajami.

(iv) nie będzie naruszał jakichkolwiek praw BlaBlaCar oraz jej wizerunku, a w szczególności jej praw własności intelektualnej;

(v) nie będzie otwierał więcej, niż jednego Konta na Platformie oraz nie będzie otwierał Konta w imieniu jakiejkolwiek innej osoby;

(vi) nie będzie podejmował jakichkolwiek prób obchodzenia dostępnego na Platformie internetowego systemu rezerwacji, w szczególności poprzez przesyłanie innym Użytkownikom swoich danych kontaktowych w celu przeprowadzania rezerwacji poza Platformą;

(vii) nie będzie kontaktował się z innymi Użytkownikami, w szczególności za pośrednictwem Platformy, w żadnych innych celach, niż określenie warunków wspólnego wykorzystywania samochodów;

(viii) nie będzie przyjmował lub dokonywał jakichkolwiek płatności poza Platformą, za wyjątkiem przypadku dozwolonych postanowieniami niniejszego Regulaminu;

(ix) będzie przestrzegał wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności BlaBlaCar.

8.2. Zobowiązania Kierowców

Ponadto, korzystając z Platformy jako Kierowca, Użytkownik zobowiązuje się do:

(i) przestrzegania wszystkich przepisów, regulacji i kodeksów obowiązujących w odniesieniu do prowadzenia pojazdów, a w szczególności posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obowiązującego na dzień Przejazdu oraz ważnego prawa jazdy;

(ii) upewnienia się, że warunki posiadanego ubezpieczenia obejmują wspólne wykorzystywanie pojazdu, a jego Pasażerowie są uważani za strony trzecie przebywające w pojeździe i w związku z tym są objęci ochroną ubezpieczeniową;

(iii) niepodejmowania jakiegokolwiek ryzyka podczas jazdy oraz niezażywania żadnych produktów, które mogłyby naruszać jego zdolność do zachowania koncentracji oraz prowadzenia pojazdu w sposób uważny i całkowicie bezpieczny;

(iv) zamieszczania Ogłoszeń o wspólnym przejeździe odpowiadających wyłącznie rzeczywiście planowanym Wspólnym Przejazdom;

(v) realizacji Wspólnego Przejazdu w sposób określony w Ogłoszeniu o wspólnym przejeździe (w szczególności w odniesieniu do korzystania z autostrad lub nie) oraz przestrzegania terminów i miejsc uzgodnionych z innymi Użytkownikami Platformy (w szczególności w zakresie miejsc spotkań oraz zakończenia Wspólnych Przejazdów);

(vi) niezabierania większej liczby Pasażerów, niż wynosi określona w Ogłoszeniu o wspólnym przejeździe liczba Miejsc;

(vii) korzystania z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawa i praktyki, a w szczególności posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej (potwierdzający, że pojazd nadaje się do jazdy).

(viii) przekazania firmie BlaBlaCar lub każdemu Pasażerowi, który tego zażąda, informacji dotyczących jego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, ubezpieczenia, certyfikatu kontroli technicznej oraz wszelkich innych dokumentów potwierdzających jego uprawnienia do prowadzenia pojazdu jako Kierowca zarejestrowany na Platformie;

(ix) w razie opóźnienia lub zmiany terminu Wspólnego Przejazdu, do natychmiastowego zawiadomienia o tym swoich Pasażerów;

(x) w razie Wspólnego Przejazdu międzynarodowego, posiadania i przedstawienia w razie konieczności Pasażerom lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu kontroli jego tożsamości oraz praw przekroczenia granicy;

(xi) oczekiwania na Pasażerów w uzgodnionym miejscu spotkania przez co najmniej 15 minut po uzgodnionej godzinie;

(xii) niezamieszczania jakichkolwiek Ogłoszeń o Wspólnym przejeździe dotyczących pojazdów, których nie jest właścicielem lub których nie może wykorzystywać dla celów Wspólnych Przejazdów;

(xiii) zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Pasażerów za pośrednictwem numeru telefonu zamieszczonego na jego profilu;

(xiv) niewymagania żadnego kodu zatwierdzenia przed wysadzeniem Pasażera;

(xv) nieuzyskiwania jakichkolwiek zysków za pośrednictwem Platformy;

(xvi) wykazania, że nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;

(xvii) zachowywania się podczas Wspólnego Przejazdu w sposób właściwy i odpowiedzialny, zgodnie z duchem wspólnych przejazdów;

(xviii) nieodrzucania jakichkolwiek Rezerwacji na podstawie kryteriów dotyczących rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub narodowościowego, wyznania, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, ciąży, niekorzystnej sytuacji finansowej, nazwiska, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, przekonań politycznych lub wieku.

8.3. Zobowiązania Pasażerów

8.3.1. Wspólne przejazdy

Korzystając z Platformy jako Pasażer, Użytkownik zobowiązuje się do:

(i) właściwego zachowania podczas Wspólnego Przejazdu, nie powodując jakiegokolwiek rozproszenia uwagi Kierowcy lub zakłócenia prowadzenia przez niego pojazdu, a także spokoju pozostałych Pasażerów;

(ii) poszanowania pojazdu Kierowcy i zachowania jego czystości;

(iii) w razie opóźnienia, natychmiastowego zawiadomienia o tym Kierowcy;

(iv) zapłaty Kierowcy uzgodnionej kwoty Udziału w Kosztach;

(v) oczekiwania na Kierowcę w uzgodnionym miejscu spotkania przez co najmniej 15 minut po uzgodnionej godzinie;

(vi) okazania firmie BlaBlaCar lub dowolnemu Kierowcy, który tego zażąda, swojego dowodu osobistego lub jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

(vii) nieprzewożenia podczas Wspólnego Przejazdu jakichkolwiek produktów, towarów, substancji lub zwierząt, które mogłyby powodować zakłócenie prowadzenia pojazdu lub rozproszenie uwagi Kierowcy, bądź też których posiadanie lub przewożenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami;

(viii) w razie Wspólnego Przejazdu międzynarodowego, posiadania i przedstawienia w razie konieczności Kierowcy lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu kontroli jego tożsamości oraz praw przekroczenia granicy;

(ix) zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Pasażerów za pośrednictwem telefonu na numer zamieszczony na jego profilu, w tym także w uzgodnionym miejscu spotkania;

W przypadku, jeżeli Użytkownik dokonał Rezerwacji jednego lub większej liczby Miejsc na rzecz osób trzecich w sposób zgodny z postanowieniami Artykułu 4.2.3, jest on zobowiązany do zapewnienia przestrzegania niniejszego Artykułu oraz wszystkich innych postanowień tego Regulaminu przez te osoby trzecie. BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub zakończenia obowiązywania niniejszego Regulaminu w przypadku naruszenia jego postanowień przez jakąkolwiek osobę trzecią, na której rzecz Użytkownik dokonał rezerwacji Miejsca w sposób określony w tym Regulaminie.

8.3.2. Przejazdy autobusowe

Wszystkie kwestie dotyczące korzystania Pasażerów z usługi transportowej w przypadku Przejazdu Autobusem uregulowane są umową pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem. Zasady korzystania z tych usług dostarczone są przez Przewoźnika.

9. Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu i rozwiązanie umowy

Użytkownik może rozwiązać umowę z BlaBlaCar w dowolnej chwili i z jakiekolwiek przyczyny, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. W tym celu wystarczy wybrać zakładkę “Chcę zamknąć moje konto” na stronie profilu Użytkownika.

W razie (i) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązań Użytkownika określonych postanowieniami Artykułów 6 i 8 powyżej, (ii) przekroczenia ograniczenia określonego w powyższym Artykule 4.3.3 lub (iii) jeżeli BlaBlaCar będzie posiadać uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że jest to konieczne dla zapewnienia jej bezpieczeństwa własnego oraz Użytkowników i osób trzecich, jak również w celu zapobieżenia możliwości popełniania oszustw lub w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo do:

(i) zakończenia obowiązywania Regulaminu wiążącego Użytkownika z firmą BlaBlaCar ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności przesłania jakiegokolwiek zawiadomienia; i/lub

(ii) uniemożliwienia Użytkownikowi zamieszczania lub usuwania jakichkolwiek recenzji, Ogłoszeń, wiadomości, treści, zapytań dotyczących Rezerwacji bądź jakichkolwiek innych materiałów na Platformie; i/lub

(iii) ograniczenia dostępu Użytkownika do Platformy i jego możliwości korzystania z niej; i/lub

(iv) tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia Konta Użytkownika.

Jeżeli będzie to konieczne, użytkownik zostanie zawiadomiony o zastosowaniu określonych powyżej środków, aby mógł udzielić wyjaśnień BlaBlaCar. BlaBlaCar podejmie całkowicie we własnym zakresie decyzję dotyczącą ewentualnego anulowania zastosowanych środków.

10. Dane osobowe

W związku z wykorzystywaniem Platformy przez Użytkownika, BlaBlaCar będzie pozyskiwać i przetwarzać jego dane osobowe. Korzystając z Platformy i rejestrując się jako jej Użytkownik, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BlaBlaCar w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Polityki prywatności.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Treści publikowane przez firmę BlaBlaCar

W odniesieniu do wszelkich treści przekazywanych przez Użytkowników Platformy, BlaBlaCar jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Usługi, Platformy, jej treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.

BlaBlaCar udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Platformy i Usług, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Platformy oraz Usług.

Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy i Usług oraz ich treści w jakichkolwiek innych celach bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody BlaBlaCar. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:

(i) reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Platformy, Usług oraz ich treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody BlaBlaCar;

(ii) dekompilacji i przeprowadzania inżynierii wstecznej w odniesieniu do Platformy oraz Usług, za wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami;

(iii) ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych na Platformie.

11.2. Treści zamieszczane przez użytkownika na Platformie

Aby zapewnić możliwość świadczenia Usług w sposób zgodny z przedmiotem działania Platformy, Użytkownik przyznaje firmie BlaBlaCar niewyłączną licencję dotyczącą wykorzystywania treści i danych przekazywanych przez niego w ramach korzystania z Usług (nazywanych danej “Treściami Użytkownika”). Aby umożliwić firmie BlaBlaCar prowadzenie dystrybucji za pośrednictwem sieci cyfrowej i przy wykorzystaniu dowolnych protokołów komunikacyjnych (w szczególności Internetu i sieci mobilnych) oraz publicznego udostępniania treści Platformy, Użytkownik zezwala BlaBlaCar na reprodukowanie, przedstawianie, adaptowanie i tłumaczenie jego Treści Użytkownika na następujących warunkach:

(i) Użytkownik zezwala BlaBlaCar na reprodukowanie jego Treści Użytkownika w całości lub w części przy użyciu wszelkich cyfrowych nośników zapisu danych, zarówno znanych obecnie, jak i nieznanych, a w szczególności na serwerach, twardych dyskach, kartach pamięci lub jakichkolwiek innych nośnikach podobnego rodzaju, w dowolnym formacie i przy użyciu wszystkich procesów, zarówno znanych obecnie, jak i nie, w zakresie niezbędnym dla przechowywania, wykonywania kopii zapasowych, transmisji lub pobierania danych w celach związanych z działalnością Platformy oraz świadczeniem Usług;

(ii) Użytkownik zezwala firmie BlaBlaCar na adaptację i tłumaczenie jego Treści Użytkownika oraz reprodukowanie tych adaptacji na dowolnych nośnikach cyfrowych, zarówno dostępnych obecnie, jak i w przyszłości, o których mowa w powyższym punkcie (i), w celu świadczenia Usług, w szczególności w różnych językach. Prawo to obejmuje między innymi opcję przeprowadzania modyfikacji formatu Treści Użytkownika, z zastrzeżeniem przysługujących mu praw moralnych, w celu zapewnienia przestrzegania karty tożsamości graficznej Platformy i/lub zapewnienia jej kompatybilności technicznej dla umożliwienia publikacji treści na Platformie.

12. Rola BlaBlaCar

Platforma stanowi dostępne w sieci Internet narzędzie umożliwiające jej Użytkownikom tworzenie i zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Przejazdów w celu wspólnych przejazdów. Ogłoszenia te mogą być w szczególności wyświetlane przez innych Użytkowników w celu sprawdzenia warunków dotyczących Przejazdu, a także – w przypadkach, których dotyczy – bezpośredniej rezerwacji Miejsca w pojeździe Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie, lub rezerwować Bilety autobusowe na Platformie lub na Witrynie Internetowej Strony Trzeciej.

Korzystając z Platformy i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik uznaje, że BlaBlaCar nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej przez niego z innymi Użytkownikami w celu wspólnego poniesienia kosztów Przejazdu.

BlaBlaCar nie sprawuje żadnej kontroli zachowania Użytkowników oraz pozostałych użytkowników Platformy, lub Przewoźników i ich agentów. Nie jest właścicielem, nie prowadzi eksploatacji, ani nie zarządza pojazdami stanowiącymi przedmiot Ogłoszeń i nie oferuje żadnych Przejazdów na Platformie.

Użytkownik uznaje, że BlaBlaCar nie kontroluje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości Ogłoszeń, Miejsc i Przejazdów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Działając jedynie jako pośrednik w ramach wspólnych przejazdów, BlaBlaCar nie świadczy żadnych usług transportowych i nie prowadzi działalności Przewoźnika – rola BlaBlaCar jest ograniczona wyłącznie do zapewnienia dostępu do Platformy.

Użytkownicy (Kierowcy lub Pasażerowie) i Przewoźnicy działają wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Działając jedynie jako pośrednik, BlaBlaCar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą realizację Przejazdu, a w szczególności za:

(i) zamieszczenie przez Kierowcę lub Przewoźnika w jego Ogłoszeniu nieprawdziwych informacji lub ich przekazanie w jakikolwiek inny sposób w odniesieniu do Przejazdu oraz jego warunków;

(ii) odwołania lub modyfikacji Przejazdu przez Użytkownika;

(iii) brak płatności Udziału w Kosztach przez Pasażera;

(iv) zachowanie Użytkowników podczas Przejazdu, przed nim lub po jego zakończeniu.

W odniesieniu do Przejazdów autobusowych, Użytkownik rozumie, że ponieważ BlaBlaCar nie świadczy usług transportowych, nie zapewnia gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady usług transportowych świadczonych przez Przewoźników, takie jak opóźnienia, awarie sprzętu, wypadki, jakiekolwiek szkody, straty i szkody lub inne nieprzewidywalne zdarzenia przed, w trakcie lub po Przejeździe autobusem.

13. Działalność, dostępność i funkcje Platformy

BlaBlaCar dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Platformy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Niemniej jednak, dostęp do Platformy może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji, a także nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej wykorzystywaniem.

Ponadto, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia dostępu do Platformy bądź jej funkcji w całości lub w części w sposób tymczasowy lub ostateczny, w zależności tylko i wyłącznie od własnej decyzji.

14. Modyfikacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których zawiera odniesienia stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkownika z BlaBlaCar w odniesieniu do korzystania z Usług. Jakiekolwiek inne dokumenty, a w szczególności informacje zamieszczane na Platformie (odpowiedzi na często zadawane pytania itd.) mają jedynie znaczenie poglądowe.

BlaBlaCar może zmodyfikować niniejszy Regulamin w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Platformie wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez firmę BlaBlaCar przed tym terminem.

15. Prawo właściwe – Rozstrzyganie sporów

Niniejszy Regulamin został opracowany w języku polskim i podlega prawodawstwu polskiemu.

W razie potrzeby, Użytkownik może również przedstawić skargi dotyczące działania naszej Platformy lub Usług w celu rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem tutaj. W takim przypadku Komisja Europejska prześle skargę Użytkownika do rzecznika praw obywatelskich w jego kraju. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do mediacji, użytkownik jest zobowiązany – przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku dotyczącego mediacji – do zawiadomienia BlaBlaCar o wystąpieniu jakiegokolwiek sporu w celu znalezienia rozwiązania polubownego.

16. Informacje prawne

Wydawcą Platformy jest Comuto SA, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 145 133,70 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Paryża pod numerem 491.904.546 (numer identyfikacji podatkowej VAT: PL5263155926), z siedzibą pod adresem 84, avenue de la République, 75011 Paryż (Francja), reprezentowana przez swojego Dyrektora Naczelnego, pana Nicolas’a Brusson, Dyrektora Publikacji Internetowej.

Witryna internetowa znajduje się na serwerach Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (Irlandia).

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z firmą Comuto SA za pośrednictwem tego formularza kontaktowego.

_________________________________________________________

Regulamin zaktualizowany w dniu 16 marca 2021, obowiązuje od 30 marca 2021

1. Przedmiot

Comuto SA (nazywana dalej „BlaBlaCar”) opracowała platformę umożliwiającą wspólne przejazdy, dostępną na witrynie internetowej pod adresem www.blablacar.pl lub w postaci aplikacji na urządzenia mobilne (dalej „Platforma”), której przedmiotem jest (i) umożliwienie nawiązywania kontaktu pomiędzy kierowcami podróżującymi do określonego miejsca docelowego a pasażerami zamierzającymi udać się w tym samym kierunku, w celu zapewnienia im możliwości wspólnego Przejazdu i podziału związanych z nim kosztów oraz (ii) umożliwienie znalezienia i pozyskania informacji dotyczących podróży autobusem publikowanych przez profesjonalnych Przewoźników dostarczających usługi transportowe a następnie przekierowanie do strony internetowej operowanej przez Busfor.pl Sp. z o.o, na której istnieje możliwość rezerwacji i kupna biletu autobusowego (dalej zwaną „Witryną Internetową Strony Trzeciej”).

Witryna Internetowa Strony trzeciej posiada swoją własną politykę prywatności i regulamin. BlaBlaCar nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie akceptuje roszczeń za treść i aktywności dokonywanych na Witrynie Internetowej Strony Trzeciej. BlaBlaCar poleca, przed użyciem Witryny Internetowej Strony Trzeciej, zapoznanie się z polityką prywatności i regulaminem na Witrynie Strony Trzeciej.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad dostępu oraz użytkowania Platformy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. BlaBlaCar nie jest stroną jakichkolwiek porozumień, umów lub relacji umownych jakiejkolwiek natury pomiędzy Użytkownikami Platformy.

Niniejszym akceptujesz, że BlaBlaCar nie jest stroną żadnych umów i stosunków umownych, które mogą powstawać pomiędzy Użytkownikami Platformy lub pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem.

Klikając “Zaloguj się przez Facebook” lub “Zarejestruj się, używając swojego adresu e-mail”, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

2. Definicje

W niniejszym Regulaminie:

“Ogłoszenie” oznacza ogłoszenie dotyczące Przejazdu, zamieszczone na Platformie przez Kierowcę;

“Ogłoszenie przejazdu autobusem” oznacza ogłoszenie dotyczące Przejazdu Autobusem opublikowane na Platformie przez Przewoźnika;

“BlaBlaCar” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

“Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;

“Konto” oznacza konto, które musi zostać założone w celu zostania Użytkownikiem i uzyskania dostępu do niektórych usług oferowanych na Platformie;

“Konto w serwisie Facebook” ma znaczenie określone w Artykule 3.2 poniżej;

“Przewoźnik” oznacza podmiot oferujący profesjonalne usługi transportowe;

“Kierowca” oznacza Użytkownika korzystającego z Platformy w celu oferowania innym osobom możliwości ich przewozu w zamian za Udział w Kosztach w odniesieniu do określonego Przejazdu, w terminie określanym wyłącznie przez Kierowcę;

“Potwierdzenie Rezerwacji” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

“Treści Użytkownika” mają znaczenie określone w Artykule 11.2 poniżej;

“Użytkownik” oznacza dowolną osobę, która założyła Konto na Platformie;

“Pasażer” oznacza Użytkownika, który zaakceptował ofertę przewozu ze strony Kierowcy lub Przewoźnika, lub – jeżeli dotyczy – osobę, na rzecz której Użytkownik zarezerwował Miejsce;

“Udział w Kosztach” oznacza, w odniesieniu do określonego Przejazdu, sumę pieniędzy wymaganą przez Kierowcę i zaakceptowaną przez Pasażera jako jego udział w kosztach Przejazdu;

“Miejsce” oznacza miejsce siedzące zarezerwowane przez Pasażera w pojeździe Kierowcy;

“Platforma” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

“Rezerwacja” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

“Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez BlaBlaCar za pośrednictwem Platformy;

“Witryna internetowa” oznacza witrynę dostępną pod adresem www.blablacar.pl;

“Odcinek” ma znaczenie określone w Artykule 4.1 poniżej;

“Przejazd” oznacza podróż stanowiącą przedmiot Ogłoszenia zamieszczonego przez Kierowcę na Platformie, na którego podstawie wyraża on zgodę na przewóz Pasażerów w zamian za Udział w Kosztach, lub podróż autobusem;

“Przejazd autobusem” oznacza podróż, która jest przedmiotem Ogłoszenia Przejazdu Autobusem opublikowana przez Przewoźnika na Platformie;

“Przejazd z rezerwacją” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

“Przejazd bez rezerwacji” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.2 poniżej;

“Pass” ma znaczenie określone w Artykule 5.2.1 poniżej;

“Opłata za Pass” ma znaczenie określone w Artykule 5.2.2 poniżej;

“Usługi Pass” mają znaczenie określone w Artykule 5.2.3 poniżej;

3. Rejestracja na Platformie i założenie Konta

3.1. Warunki rejestracji na Platformie

Platforma może być wykorzystywana przez osoby, które ukończyły 18 lat. Dokonanie rejestracji na Platformie przez osobę niepełnoletnią jest całkowicie zabronione. Poprzez dostęp, korzystanie lub rejestrację na Platformie Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

3.2. Założenie Konta

Platforma umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i wyświetlanie Ogłoszeń oraz wzajemną interakcję celem rezerwacji Miejsca. Ogłoszenia mogą być również wyświetlane przez osoby, które nie są zarejestrowane na Platformie. Niemniej jednak, zamieszczenie Ogłoszenia lub przeprowadzenie rezerwacji Miejsca nie jest możliwe bez wcześniejszego założenia Konta i zostania Użytkownikiem.

Aby założyć Konto, należy:

(i) wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji;

(ii) lub zalogować się do swojego konta w serwisie Facebook za pośrednictwem Platformy (dalej “Konto w serwisie Facebook”). Korzystając z tej funkcji Użytkownik zdaje sobie sprawę, że BlaBlaCar będzie posiadać dostęp do informacji znajdujących się na jego Koncie w serwisie Facebook będzie je publikować na Platformie i przechowywać. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć powiązanie pomiędzy jego Kontem a Kontem w serwisie Facebook, korzystając ze strony „Czynności weryfikacyjne” na swoim Koncie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z twojego Konta w serwisie Facebook, należy zapoznać się z postanowieniami naszej Polityki Prywatności, jak również polityką prywatności serwisu Facebook.

Aby zarejestrować się na Platformie należy wcześniej przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Zakładając swoje Konto – niezależnie od wybranej metody – Użytkownik zobowiązuje się do przekazania kompletnych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem profilu na swoim Koncie lub poprzez zawiadomienie BlaBlaCar w celu zapewnienia ich poprawności przez okres trwania umowy z BlaBlaCar.

W przypadku rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła wybranego podczas zakładania Konta oraz nieujawniania go osobom trzecim. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o tym BlaBlaCar. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego Konta przez jakiekolwiek strony trzecie, chyba że wyraźnie zawiadomił BlaBlaCar o utracie, niedozwolonym wykorzystaniu, lub ujawnieniu swojego hasła osobie trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzył lub wykorzystywał – posługując się tożsamością własną lub osoby trzeciej – żadnych innych Kont, niż utworzone pierwotnie.

3.3. Weryfikacja

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i wysokiego poziomu zaufania oraz prewencji lub wykrywania oszustw, BlaBlaCar może utworzyć system weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkownika na jego Koncie. W szczególności dotyczy to zamieszczanego numeru telefonu lub dokumentu tożsamości.

Użytkownik jest świadom i godzi się z faktem, że jakiekolwiek odniesienia na Platformie lub w ramach Usług do „zweryfikowanych” informacji lub podobnego rodzaju wyrażenia oznaczają jedynie, że dany Użytkownik pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacji na Platformie lub w ramach Usług, w celu przekazania bardziej szczegółowych informacji na jego temat innym Użytkownikom, i z którym inni Użytkownicy zamierzają odbyć wspólny Przejazd. BlaBlaCar w żaden sposób nie gwarantuje prawdziwości, wiarygodności lub ważności informacji będących przedmiotem procedury weryfikacji.

4. Korzystanie z Usług

4.1. Zamieszczanie Ogłoszeń

Użytkownik, z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków, może tworzyć i zamieszczać na Platformie swoje Ogłoszenia, podając informacje dotyczące planowanego Przejazdu (data/godzina, miejsce wyjazdu i przyjazdu, liczba oferowanych miejsc, dostępne opcje, wysokość Udziału w Kosztach itp.).

Zamieszczając swoje Ogłoszenie, Użytkownik może określić miasta, w których zamierza się zatrzymać, aby przyjąć lub wysadzić Pasażerów. Poszczególne odcinki Przejazdu pomiędzy tymi miastami lub jednym z tych miast, a miejscem wyjazdu lub przyjazdu są dalej określane jako “Odcinki”.

Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia jedynie, jeśli spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:

(i) posiada ważne prawo jazdy;

(ii) zamieszcza Ogłoszenia dotyczące wyłącznie pojazdów, których jest właścicielem lub z których korzysta za wyraźną zgodą ich właściciela, a w każdym przypadku, do których wykorzystania jest uprawniony w celu odbywania wspólnych przejazdów;

(iii) jest i pozostaje głównym kierowcą pojazdu stanowiącego przedmiot Ogłoszenia;

(iv) pojazd stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich;

(v) nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;

(vi) pojazd, który zamierza wykorzystać w celu realizacji Przejazdu to samochód osobowy posiadający 4 koła i maksymalnie 7 miejsc;

(vii) nie zamierza zamieścić innego ogłoszenia dotyczącego tego samego Przejazdu na Platformie;

(viii) nie oferuje większej liczby Miejsc, niż ich liczba dostępna w jego pojeździe;

(ix) wszystkie oferowane Miejsca są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, nawet jeśli pojazd został zatwierdzony do ruchu z miejscami nieposiadającymi pasów bezpieczeństwa;

(x) korzysta z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawa i praktyki, a w szczególności posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej (potwierdzający, że pojazd nadaje się do jazdy).

Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia zamieszczanego na Platformie. W związku z powyższym, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w jego Ogłoszeniu są prawidłowe i prawdziwe oraz zobowiązuje się do realizacji Przejazdu na warunkach określonych w tym Ogłoszeniu.

Pod warunkiem, że Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zostanie ono zamieszczone na Platformie i będzie w ten sposób widoczne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających, także niebędących Użytkownikami, przeprowadzających wyszukiwanie na Platformie bądź na witrynie internetowej partnerów BlaBlaCar. BlaBlaCar zastrzega sobie prawo – na podstawie wyłącznie własnej decyzji i bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia – odmowy zamieszczenia lub usunięcia w dowolnej chwili jakiegokolwiek Ogłoszenia niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu lub jeżeli uważa, że przynosi ono jakiekolwiek szkody dla wizerunku BlaBlaCar, Platformy bądź Usług.

Użytkownik godzi się z faktem, że kryteria brane pod uwagę w zakresie klasyfikacji oraz kolejności wyświetlania Ogłoszeń zależą tylko i wyłącznie od decyzji firmy BlaBlaCar.

4.2. Rezerwacja Miejsca

Metody rezerwacji Miejsca są uzależnione od rodzaju planowanego Przejazdu. Dla niektórych Przejazdów, BlaBlaCar stworzyła system rezerwacji internetowej.

4.2.1. Przejazd z Rezerwacją

Firma BlaBlaCar utworzyła system internetowej rezerwacji Miejsc (“Rezerwacja”) w odniesieniu do niektórych Przejazdów oferowanych na Platformie (“Przejazdy z Rezerwacją”).

Kwalifikacja Przejazdu w odniesieniu do systemu Rezerwacji jest uzależniona wyłącznie od decyzji BlaBlaCar, która zastrzega sobie prawo zmodyfikowania tych warunków w dowolnej chwili.

Kiedy Pasażer jest zainteresowany Ogłoszeniem wymagających przeprowadzenia Rezerwacji, może przesłać za pośrednictwem sieci zapytanie dotyczące Rezerwacji. Zapytanie dotyczące Rezerwacji może (i) zostać zaakceptowane automatycznie (jeżeli Kierowca wybierze tę opcję podczas zamieszczania swojego Ogłoszenia) lub (ii) zostać zaakceptowane ręcznie przez Kierowcę. Po zatwierdzeniu zapytania dotyczącego Rezerwacji przez Kierowcę – jeżeli dotyczy – Pasażer otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji (dalej “Potwierdzenie Rezerwacji”).

Jeżeli użytkownik jest Kierowcą i w chwili zamieszczenia Ogłoszenia wybrał opcję akceptacji ręcznej zapytań dotyczących Rezerwacji, jest on zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące Rezerwacji w terminie określonym przez Pasażera w jego zapytaniu. W przeciwnym wypadku, zapytanie dotyczące Rezerwacji automatycznie wygaśnie, a Pasażerowi zwrócone zostaną wszystkie kwoty zapłacone w związku z tym zapytaniem, jeżeli istnieją.

W chwili Potwierdzenia Rezerwacji, BlaBlaCar ponownie prześle Użytkownikowi numer telefonu Kierowcy (w przypadku Użytkownika będącego Pasażerem) lub Pasażera (w przypadku Użytkownika będącego Kierowcą). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie umowy wiążącej go z innym Użytkownikiem.

4.2.2. Przejazd bez Rezerwacji

W przypadku przejazdów, w odniesieniu do których system rezerwacji internetowej nie obowiązuje (“Przejazdy bez Rezerwacji”), BlaBlaCar oferuje bezpłatną usługę (tzn. bez żadnej opłaty na rzecz BlaBlaCar), umożliwiającą Pasażerowi przesyłanie Kierowcy wiadomości dotyczącej przejazdu, którym jest zainteresowany. W chwili wysłania takiej wiadomości, BlaBlaCar prześle Użytkownikowi numer telefonu Kierowcy (w przypadku Użytkownika będącego Pasażerem) lub Pasażera (w przypadku Użytkownika będącego Kierowcą), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie jego numeru telefonu. Użytkownik wyłączną odpowiedzialność za ustalenie szczegółów Przejazdu z drugim Użytkownikiem i przyjmuje na siebie ryzyko dotyczące możliwości anulowania, modyfikacji szczegółów Przejazdu i braku zapłaty Udziału w Kosztach.

4.2.3. Imienny charakter rezerwacji Miejsca i warunki korzystania z Usług na rzecz osób trzecich

Korzystanie z Usług – zarówno w charakterze Pasażera, jak i Kierowcy – ma charakter imienny. Dane Kierowcy i Pasażera muszą odpowiadać informacji dotyczących ich tożsamości, przekazanych BlaBlaCar oraz innym uczestniczącym w Przejeździe Użytkownikom.

Niemniej jednak, BlaBlaCar umożliwia Użytkownikom zarezerwowanie jednego lub większej ilości Miejsc na rzecz osób trzecich. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się do precyzyjnego przekazania Kierowcy w chwili dokonywania Rezerwacji lub przesyłania wiadomości do Kierowcy (w razie Przejazdu bez Rezerwacji), imię i nazwiska, wiek oraz numeru telefonu osoby, na rzecz której dokonuje rezerwacji Miejsca. Absolutnie zabronione jest zarezerwowanie Miejsca dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku poniżej 13 lat. W przypadku rezerwacji Miejsca dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku powyżej 13 lat, Użytkownik zobowiązuje się do uzyskania wcześniejszej zgody Kierowcy oraz przekazania mu prawidłowo sporządzonego upoważnienia, podpisanego przez opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

Ponadto, przedmiotem działalności Platformy jest dokonywanie rezerwacji Miejsc jedynie dla osób. Absolutnie zabronione jest dokonywanie rezerwacji Miejsca w celu przewozu jakichkolwiek przedmiotów, przesyłek, zwierząt podróżujących bez opieki i dowolnych materiałów.

Ponadto zabronione jest zamieszczenie Ogłoszenia w imieniu i na rzecz innego Kierowcy.

4.2.4. Przejazdy autobusem

W przypadku Podróży autobusem BlaBlaCar oferuje usługę, która umożliwia Pasażerom wyszukanie Przejazdu Autobusem Przewoźników dostępnych na Platformie i następnie przekierowanie na Witrynę Internetową Strony Trzeciej i zakup biletu na autobus.

Niniejszym akceptujesz, że BlaBlaCar nie jest Przewoźnikiem ani agentem Przewoźnika. Relacje dotyczące usługi transportu pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem wynikają z zawartej umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, które to ustalone są przez samego Przewoźnika.

BlaBlaCar nie jest stroną jakichkolwiek umów pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem. Ogłoszenia Przejazdu Autobusem bazują na informacji dostarczonych przez Przewoźników. BlaBlaCar nie jest odpowiedzialny za jakość informacji dostarczanych przez Przewoźników, w tym także informacji dotyczących dostępności i ceny Przejazdu Autobusem oraz informacji dotyczących proponowanej usługi transportowej.

4.3. System ocen

4.3.1. Zasady działania

BlaBlaCar zachęca użytkowników do zamieszczania recenzji dotyczących Kierowców (w przypadku, jeżeli Użytkownik jest Pasażerem) lub dotyczących Pasażerów (w przypadku, jeżeli Użytkownik jest Kierowcą), z którymi korzystał z wspólnych Przejazdów bądź miał korzystać z Przejazdów. Niemniej jednak, Użytkownik nie może zamieszczać recenzji dotyczących innych Pasażerów, jeżeli sam jest Pasażerem lub na temat Użytkowników, z którymi nie podróżował lub nie miał podróżować.

Recenzja zamieszczona przez Użytkownika lub dotycząca go recenzja zamieszczona przez innego Użytkownika – jeżeli dotyczy – jest widoczna i publikowana na Platformie w krótszym z następujących okresów: (i) natychmiast po zamieszczeniu recenzji przez osoby wymienione powyżej lub (ii) po upływie 14 dni od pierwszej recenzji.

W niektórych przypadkach Użytkownik może udzielić odpowiedzi na recenzję zamieszczoną przez innego Użytkownika na jego profilu w terminie 14 dni od daty otrzymania tejże recenzji. Recenzja oraz odpowiedź Użytkownika zostaną zamieszczone na jego profilu.

4.3.2. Moderacja

Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na fakt, że BlaBlaCar zastrzega sobie prawo niezamieszczenia lub usunięcia dowolnych recenzji, pytań, komentarzy lub odpowiedzi, które uzna za niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.3.3. Ograniczenie

BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub rozwiązania stosunku prawnego obowiązującego na podstawie niniejszego Regulaminu w przypadku, jeśli (i) Użytkownik otrzymał co najmniej trzy recenzje i (ii) średnia ocena uzyskana w ramach tych recenzji jest niższa lub równa 3.

5. Warunki finansowe

5.1. Udział w Kosztach

Wartość Udziału w Kosztach jest określona przez Użytkownika będącego Kierowcą, na jego wyłączną odpowiedzialność. Absolutnie zabronione jest uzyskiwanie jakichkolwiek zysków z używania naszej Platformy. W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do ograniczenia kwoty Udziału w Kosztach, której żąda od swoich Pasażerów do wartości kosztów rzeczywiście ponoszonych w związku z Przejazdem. W przeciwnym przypadku, Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełne ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Platformy.

W chwili zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkownika, BlaBlaCar zasugeruje kwotę Udziału w Kosztach, przy uwzględnieniu rodzaju Przejazdu oraz jego odległości. Kwota ta stanowi wyłącznie sugestię, a Użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć ją na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z Przejazdem. Aby uniknąć możliwości nadużyć, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo modyfikacji wartości Udziału w Kosztach.

5.2. Pass

Dostęp do Platformy i rejestracja na niej, a także wyszukiwanie, wyświetlanie oraz zamieszczanie Ogłoszeń są bezpłatne. Niemniej jednak, przeprowadzenie Rezerwacji jest płatne na warunkach określonych poniżej.

5.2.1. Usługi Pass

W odniesieniu do Przejazdów z Rezerwacją, BlaBlaCar utworzyła system (dalej “Pass”), umożliwiający Użytkownikowi będącemu Pasażerem zarezerwowanie za pośrednictwem polskiej Platformy dowolnego Przejazdu z Rezerwacją podczas trwania całego okresu Pass (dalej “Usługi Pass”). Początkowy okres Pass jest uzależniony od wybranego pakietu, a szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Jednakże Rezerwacja miejsca podczas Przejazdu, który zaczyna się ORAZ kończy w następujących krajach może wymagać wniesienia dodatkowej opłaty rezerwacyjnej zgodnej z lokalnym Regulaminem Platformy BlaBlaCar: Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Belgia i Holandia.

BlaBlaCar oferuje możliwość wyboru różnych opcji opłaty Pass. W szczególności Użytkownik może wybrać okres ważności Passa (dalej zwany „Okresem Ważności”) oraz to, czy wybrany Pass (i) wygaśnie po upłynięciu Okresu Ważności („Pass na Czas Określony”) lub (ii) zostanie automatycznie przedłużony na kolejny taki sam Okres Ważności do momentu, aż Użytkownik zrezygnuje z odnawialnej subskrypcji („Subskrypcja”). Wszystkie dostępne opcje opłaty Pass dostępne są tutaj.

5.2.2. Opłaty Pass

Cena za Pass (nazywana dalej “Opłatą Pass”) jest określona na Platformie, a szczegółowe informacje są dostępne tutaj, i naliczana jest z góry na początku Okresu Ważności. W przypadku wyboru opcji Subskrypcji, BlaBlaCar będzie pobierać od Użytkownika kolejne Opłaty Pass na początku każdego Okresu Ważności poprzez tę samą formę płatności do momentu, aż Użytkownik zrezygnuje z Subskrypcji.

BlaBlaCar zastrzega sobie prawo modyfikowania wysokości Opłaty Pass w dowolnej chwili. W każdym takim przypadku BlaBlaCar poinformuje Użytkownika o takiej zmianie z wyprzedzeniem, wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z profilem Użytkownika. Zmiana w Opłacie Pass wejdzie w życie od kolejnego Okresu Ważności Passa z zastrzeżeniem, że pomiędzy momentem wysłania powiadomienia e-mail („Powiadomienie E-mail”) i rozpoczęciem obowiązywania nowej Opłaty Pass („Początek Nowego Okresu Ważności”) upłynie co najmniej 15 dni. W przypadku, gdy okres pomiędzy wysłaniem Powiadomienia E-mail a Początkiem Nowego Okresu Ważności jest krótszy niż 15 dni, zmiana Opłaty Pass wejdzie w życie wraz z początkiem obowiązywania kolejnego Okresu Ważności – najbliższego po upłynięciu okresu 15 dni od Powiadomienia E-mail.

Użytkownik zawsze ma prawo do wyrażenia braku zgody na zmianę w Opłacie Pass i może to zrobić poprzez rezygnację z Subskrypcji zgodnie z punktem 5.2.4.

BlaBlaCar może zawiesić dostęp Użytkownika do Usług Pass w razie całkowitego lub częściowego braku płatności za Opłaty Pass.

5.2.3. Oferta specjalna

BlaBlaCar może oferować oferty specjalne obowiązujące przez wyznaczony okres (dalej “Oferty specjalne”). Szczegółowe warunki (ceny i terminy) dotyczące ofert specjalnych będą publikowane na Platformie.

5.2.4. Ustanie ważności i rezygnacija Passa

Pass na Czas Określony wygaśnie wraz z końcem okresu, na który został wykupiony.

W przypadku Subskrypcji, aby zakończyć korzystanie z Passa, Użytkownik musi dokonać rezygnacji z Passa poprzez złożenie zlecenia rezygnacji z Subskrypcji w ustawieniach swojego Konta. Rezygnacji z Subskrypcji należy dokonać co najmniej 48 godzin przed zakończeniem obecnego Okresu Ważności („Okres Wypowiedzenia”). Jeśli Użytkownik dokona rezygnacji z Subskrypcji w okresie krótszym niż 48 godzin przed zakończeniem obecnego Okresu Ważności, Subskrypcja zostanie zakończona wraz z końcem następnego Okresu Ważności. W takim przypadku nie przysługuje Użytkownikowi zwrot Opłaty Pass pobranej za ostatni Okres Ważności.

5.3. Zaokrąglenia

BlaBlaCar może w zależności wyłącznie od własnej decyzji zaokrąglać kwoty Udziału w Kosztach w górę lub w dół.

5.4. Płatność Udziału w Kosztach na rzecz Kierowcy

Pasażer zobowiązuje się do zapłacenia Kierowcy Udziału w Kosztach najpóźniej w chwili opuszczania jego pojazdu w miejscu docelowym.

Kierowca nie może domagać się zapłaty Udziału w Kosztach w całości lub w części przed realizacją Przejazdu.

5.5. Przejazdy autobusem

Kwota i sposób zapłaty za bilet na Przejazd autobusem są ustalane zgodnie z regulaminem danego Przewoźnika, a podczas rezerwacji oraz zakupu biletów za pośrednictwem Witryny Internetowej Osoby Trzeciej mogą być one wskazane na Platformie i Witrynie Internetowej tej Osoby Trzeciej (w stosownych przypadkach).

6. Niehandlowy i niebiznesowy charakter Usług oraz Platformy

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Platformy jedynie w celu nawiązania kontaktów na zasadach niehandlowych i niebiznesowych z osobami zamierzającymi skorzystać ze wspólnego Przejazdu.

Użytkownik będący Kierowcą zobowiązuje się, że nie będzie żądał Udziału w Kosztach w kwocie wyższej, niż rzeczywiście poniesione koszty jak również w celu uzyskiwania jakichkolwiek zysków, a ponadto, na zasadzie wspólnego ponoszenia kosztów, Kierowca musi ponieść własną część kosztów związanych z Przejazdem. Kierowca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obliczenie kosztów ponoszonych w ramach Przejazdu oraz sprawdzenie, czy kwota wymagana od Pasażerów nie przekracza rzeczywiście ponoszonych kosztów (przy uwzględnieniu udziału własnego użytkownika).

BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku, jeżeli wykorzystuje samochód firmowy, służbowy lub taksówkę generując w ten sposób zysk za pośrednictwem Platformy. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia firmie BlaBlaCar na każde jej żądanie kopii dowodu rejestracyjnego jego samochodu i/lub dowolnego innego dokumentu potwierdzającego, że jest on uprawniony do korzystania z danego pojazdu na Platformie i nie uzyskuje w ten sposób jakichkolwiek zysków.

Ponadto, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub zakończenia obowiązywania niniejszego Regulaminu w przypadku prowadzenia przez Użytkownika na Platformie jakiejkolwiek działalności, która – ze względu na charakter oferowanych Przejazdów, ich częstotliwość, liczbę przewożonych Pasażerów oraz żądany Udział w Kosztach – umożliwia Użytkownikowi uzyskiwanie zysków lub na podstawie których BlaBlaCar może podejrzewać, że Użytkownik uzyskuje zyski za pośrednictwem Platformy.

7. Polityka dotycząca anulowania

7.1. Anulacje

Jeżeli anulowanie następuje przed wyjazdem, Miejsce(a) anulowane przez Pasażera zostanie(ą) automatycznie udostępnione innym Pasażerom, którzy mogą rezerwować je za pośrednictwem sieci w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Procedura dotycząca anulowania Przejazdu Autobusem wynika bezpośrednio z regulaminu danego Przewoźnika i może być wskazana na Witrynie Internetowej Osoby Trzeciej podczas rezerwacji i zakupu biletu na Witrynie Internetowej Osoby Trzeciej.

7.2. Prawo odstąpienia

Użytkownik może odstąpić od Pass w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia pod warunkiem, że w tym 14-dniowym okresie nie dokonał żadnej Rezerwacji. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z następującego formularza kontaktowego.
W przypadku dokonania Rezerwacji przed zakończeniem 14-dniowego okresu odstąpienia, umowa wiążąca Użytkownika z BlaBlaCar, dotycząca nawiązywania kontaktu z innymi Użytkownikami, będzie w całości wykonywana. W związku z powyższym, dokonując Rezerwacji przed zakończeniem 14-dniowego okresu odstąpienia, Użytkownik zrzeka się swojego prawa dotyczącego odstąpienia.

8. Zachowanie użytkowników Platformy i jej Członków

8.1. Zobowiązania wszystkich użytkowników Platformy

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, regulacji i obowiązków dotyczących korzystania z Platformy.

Ponadto, w odniesieniu do korzystania z Platformy i podczas Przejazdów, Użytkownik zobowiązuje się, że:

(i) nie będzie wykorzystywał Platformy do jakichkolwiek celów zawodowych, handlowych lub umożliwiających uzyskiwanie zysków;

(ii) nie będzie przekazywał BlaBlaCar (w szczególności podczas tworzenia lub aktualizacji swojego Konta) lub innym Użytkownikom jakichkolwiek informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd bądź mających na celu popełnienie oszustwa;

(iii) nie będzie zamieszczał na Platformie jakichkolwiek wypowiedzi lub postów zawierających treści o charakterze oszczerczym, obraźliwym, obscenicznym, pornograficznym, wulgarnym, agresywnym, niedozwolonym, gwałtownym, stanowiącym groźby lub przypadki molestowania, o charakterze rasistowskim bądź ksenofobicznym, posiadających podłoże seksualne, nakłaniające do przemocy, dyskryminacji bądź nienawiści, zachęcającym do korzystania z substancji niedozwolonych, a w ujęciu bardziej ogólnym – niezgodnych z celami działalności Platformy oraz mogącymi przynosić szkody dla BlaBlaCar, bądź jakichkolwiek stron trzecich, a także niezgodnych z dobrymi obyczajami.

(iv) nie będzie naruszał jakichkolwiek praw BlaBlaCar oraz jej wizerunku, a w szczególności jej praw własności intelektualnej;

(v) nie będzie otwierał więcej, niż jednego Konta na Platformie oraz nie będzie otwierał Konta w imieniu jakiejkolwiek innej osoby;

(vi) nie będzie podejmował jakichkolwiek prób obchodzenia dostępnego na Platformie internetowego systemu rezerwacji, w szczególności poprzez przesyłanie innym Użytkownikom swoich danych kontaktowych w celu przeprowadzania rezerwacji poza Platformą w celu unikania zapłaty Opłat Pass;

(vii) nie będzie kontaktował się z innymi Użytkownikami, w szczególności za pośrednictwem Platformy, w żadnych innych celach, niż określenie warunków wspólnego wykorzystywania samochodów;

(viii) nie będzie przyjmował lub dokonywał jakichkolwiek płatności poza Platformą, za wyjątkiem przypadku dozwolonych postanowieniami niniejszego Regulaminu;

(ix) będzie przestrzegał wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności BlaBlaCar.

8.2. Zobowiązania Kierowców

Ponadto, korzystając z Platformy jako Kierowca, Użytkownik zobowiązuje się do:

(i) przestrzegania wszystkich przepisów, regulacji i kodeksów obowiązujących w odniesieniu do prowadzenia pojazdów, a w szczególności posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obowiązującego na dzień Przejazdu oraz ważnego prawa jazdy;

(ii) upewnienia się, że warunki posiadanego ubezpieczenia obejmują wspólne wykorzystywanie pojazdu, a jego Pasażerowie są uważani za strony trzecie przebywające w pojeździe i w związku z tym są objęci ochroną ubezpieczeniową;

(iii) niepodejmowania jakiegokolwiek ryzyka podczas jazdy oraz niezażywania żadnych produktów, które mogłyby naruszać jego zdolność do zachowania koncentracji oraz prowadzenia pojazdu w sposób uważny i całkowicie bezpieczny;

(iv) zamieszczania Ogłoszeń odpowiadających wyłącznie rzeczywiście planowanym Przejazdom;

(v) realizacji Przejazdu w sposób określony w Ogłoszeniu (w szczególności w odniesieniu do korzystania z autostrad lub nie) oraz przestrzegania terminów i miejsc uzgodnionych z innymi Członkami Platformy (w szczególności w zakresie miejsc spotkań oraz zakończenia przejazdów);

(vi) niezabierania większej liczby Pasażerów, niż wynosi określona w Ogłoszeniu liczba Miejsc;

(vii) korzystania z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawa i praktyki, a w szczególności posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej (potwierdzający, że pojazd nadaje się do jazdy).

(viii) przekazania firmie BlaBlaCar lub każdemu Pasażerowi, który tego zażąda, informacji dotyczących jego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, ubezpieczenia, certyfikatu kontroli technicznej oraz wszelkich innych dokumentów potwierdzających jego uprawnienia do prowadzenia pojazdu jako Kierowca zarejestrowany na Platformie;

(ix) w razie opóźnienia lub zmiany terminu Przejazdu, do natychmiastowego zawiadomienia o tym swoich Pasażerów;

(x) w razie Przejazdu międzynarodowego, posiadania i przedstawienia w razie konieczności Pasażerom lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu kontroli jego tożsamości oraz praw przekroczenia granicy;

(xi) oczekiwania na Pasażerów w uzgodnionym miejscu spotkania przez co najmniej 15 minut po uzgodnionej godzinie;

(xii) niezamieszczania jakichkolwiek Ogłoszeń dotyczących pojazdów, których nie jest właścicielem lub których nie może wykorzystywać dla celów Przejazdów;

(xiii) zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Pasażerów za pośrednictwem numeru telefonu zamieszczonego na jego profilu;

(xiv) niewymagania żadnego kodu zatwierdzenia przed wysadzeniem Pasażera;

(xv) nieuzyskiwania jakichkolwiek zysków za pośrednictwem Platformy;

(xvi) wykazania, że nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;

(xvii) zachowywania się podczas Przejazdu w sposób właściwy i odpowiedzialny, zgodnie z duchem wspólnych przejazdów;

(xviii) nieodrzucania jakichkolwiek Rezerwacji na podstawie kryteriów dotyczących rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub narodowościowego, wyznania, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, ciąży, niekorzystnej sytuacji finansowej, nazwiska, miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, przekonań politycznych lub wieku.

8.3. Zobowiązania Pasażerów

Korzystając z Platformy jako Pasażer, Użytkownik zobowiązuje się do:

(i) właściwego zachowania podczas Przejazdu, nie powodując jakiegokolwiek rozproszenia uwagi Kierowcy lub zakłócenia prowadzenia przez niego pojazdu, a także spokoju pozostałych Pasażerów;

(ii) poszanowania pojazdu Kierowcy i zachowania jego czystości;

(iii) w razie opóźnienia, natychmiastowego zawiadomienia o tym Kierowcy;

(iv) zapłaty Kierowcy uzgodnionej kwoty Udziału w Kosztach;

(v) oczekiwania na Kierowcę w uzgodnionym miejscu spotkania przez co najmniej 15 minut po uzgodnionej godzinie;

(vi) okazania firmie BlaBlaCar lub dowolnemu Kierowcy, który tego zażąda, swojego dowodu osobistego lub jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

(vii) nieprzewożenia podczas Przejazdu jakichkolwiek produktów, towarów, substancji lub zwierząt, które mogłyby powodować zakłócenie prowadzenia pojazdu lub rozproszenie uwagi Kierowcy, bądź też których posiadanie lub przewożenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami;

(viii) w razie Przejazdu międzynarodowego, posiadania i przedstawienia w razie konieczności Kierowcy lub uprawnionym władzom, które mogą tego zażądać, wszelkich dokumentów wymaganych w celu kontroli jego tożsamości oraz praw przekroczenia granicy;

(ix) zapewnienia możliwości kontaktu ze strony Pasażerów za pośrednictwem telefonu na numer zamieszczony na jego profilu, w tym także w uzgodnionym miejscu spotkania;

W przypadku, jeżeli Użytkownik dokonał Rezerwacji jednego lub większej liczby Miejsc na rzecz osób trzecich w sposób zgodny z postanowieniami Artykułu 4.2.3, jest on zobowiązany do zapewnienia przestrzegania niniejszego Artykułu oraz wszystkich innych postanowień tego Regulaminu przez te osoby trzecie. BlaBlaCar zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub zakończenia obowiązywania niniejszego Regulaminu w przypadku naruszenia jego postanowień przez jakąkolwiek osobę trzecią, na której rzecz Użytkownik dokonał rezerwacji Miejsca w sposób określony w tym Regulaminie.

8.4. Przejazdy autobusem

Wszystkie kwestie dotyczące korzystania Pasażerów z usługi transportowej w przypadku Przejazdu Autobusem uregulowane są umową pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem. Zasady korzystania z tych usług dostarczone są przez Przewoźnika i mogą być zamieszczone na Witrynie Internetowej Strony Trzeciej podczas rezerwacji i kupowana biletu na Witrynie Internetowej Strony Trzeciej.

9. Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu i rozwiązanie umowy

Użytkownik może rozwiązać umowę z BlaBlaCar w dowolnej chwili i z jakiekolwiek przyczyny, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. W tym celu wystarczy wybrać zakładkę “Chcę zamknąć moje konto” na stronie profilu Użytkownika.

W razie (i) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązań Użytkownika określonych postanowieniami Artykułów 6 i 8 powyżej, (ii) przekroczenia ograniczenia określonego w powyższym Artykule 4.3.3 lub (iii) jeżeli BlaBlaCar będzie posiadać uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że jest to konieczne dla zapewnienia jej bezpieczeństwa własnego oraz Użytkowników i osób trzecich, jak również w celu zapobieżenia możliwości popełniania oszustw lub w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo do:

(i) zakończenia obowiązywania Regulaminu wiążącego Użytkownika z firmą BlaBlaCar ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności przesłania jakiegokolwiek zawiadomienia; i/lub

(ii) uniemożliwienia Użytkownikowi zamieszczania lub usuwania jakichkolwiek recenzji, Ogłoszeń, wiadomości, treści, zapytań dotyczących Rezerwacji bądź jakichkolwiek innych materiałów na Platformie; i/lub

(iii) ograniczenia dostępu Użytkownika do Platformy i jego możliwości korzystania z niej; i/lub

(iv) tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia Konta Użytkownika.

Jeżeli będzie to konieczne, użytkownik zostanie zawiadomiony o zastosowaniu określonych powyżej środków, aby mógł udzielić wyjaśnień BlaBlaCar. BlaBlaCar podejmie całkowicie we własnym zakresie decyzję dotyczącą ewentualnego anulowania zastosowanych środków.

10. Dane osobowe

W związku z wykorzystywaniem Platformy przez Użytkownika, BlaBlaCar będzie pozyskiwać i przetwarzać jego dane osobowe. Korzystając z Platformy i rejestrując się jako jej Użytkownik, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BlaBlaCar w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Polityki prywatności.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Treści publikowane przez firmę BlaBlaCar

W odniesieniu do wszelkich treści przekazywanych przez Użytkowników Platformy, BlaBlaCar jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Usługi, Platformy, jej treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.

BlaBlaCar udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Platformy i Usług, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Platformy oraz Usług.

Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy i Usług oraz ich treści w jakichkolwiek innych celach bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody BlaBlaCar. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:

(i) reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Platformy, Usług oraz ich treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody BlaBlaCar;

(ii) dekompilacji i przeprowadzania inżynierii wstecznej w odniesieniu do Platformy oraz Usług, za wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami;

(iii) ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych na Platformie.

11.2. Treści zamieszczane przez użytkownika na Platformie

Aby zapewnić możliwość świadczenia Usług w sposób zgodny z przedmiotem działania Platformy, Użytkownik przyznaje firmie BlaBlaCar niewyłączną licencję dotyczącą wykorzystywania treści i danych przekazywanych przez niego w ramach korzystania z Usług (nazywanych danej “Treściami Użytkownika”). Aby umożliwić firmie BlaBlaCar prowadzenie dystrybucji za pośrednictwem sieci cyfrowej i przy wykorzystaniu dowolnych protokołów komunikacyjnych (w szczególności Internetu i sieci mobilnych) oraz publicznego udostępniania treści Platformy, Użytkownik zezwala BlaBlaCar na reprodukowanie, przedstawianie, adaptowanie i tłumaczenie jego Treści Użytkownika na następujących warunkach:

(i) Użytkownik zezwala BlaBlaCar na reprodukowanie jego Treści Użytkownika w całości lub w części przy użyciu wszelkich cyfrowych nośników zapisu danych, zarówno znanych obecnie, jak i nieznanych, a w szczególności na serwerach, twardych dyskach, kartach pamięci lub jakichkolwiek innych nośnikach podobnego rodzaju, w dowolnym formacie i przy użyciu wszystkich procesów, zarówno znanych obecnie, jak i nie, w zakresie niezbędnym dla przechowywania, wykonywania kopii zapasowych, transmisji lub pobierania danych w celach związanych z działalnością Platformy oraz świadczeniem Usług;

(ii) Użytkownik zezwala firmie BlaBlaCar na adaptację i tłumaczenie jego Treści Użytkownika oraz reprodukowanie tych adaptacji na dowolnych nośnikach cyfrowych, zarówno dostępnych obecnie, jak i w przyszłości, o których mowa w powyższym punkcie (i), w celu świadczenia Usług, w szczególności w różnych językach. Prawo to obejmuje między innymi opcję przeprowadzania modyfikacji formatu Treści Użytkownika, z zastrzeżeniem przysługujących mu praw moralnych, w celu zapewnienia przestrzegania karty tożsamości graficznej Platformy i/lub zapewnienia jej kompatybilności technicznej dla umożliwienia publikacji treści na Platformie.

12. Rola BlaBlaCar

Platforma stanowi dostępne w sieci Internet narzędzie umożliwiające jej Użytkownikom tworzenie i zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Przejazdów w celu wspólnych przejazdów. Ogłoszenia te mogą być w szczególności wyświetlane przez innych Użytkowników w celu sprawdzenia warunków dotyczących Przejazdu, a także – w przypadkach, których dotyczy – bezpośredniej rezerwacji Miejsca w pojeździe Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie, lub w celu przejścia na Witrynę Internetową Strony Trzeciej w celu rezerwacji i zakupu biletu na Przejazd Autobusem.

Korzystając z Platformy i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik uznaje, że BlaBlaCar nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej przez niego z innymi Użytkownikami w celu wspólnego poniesienia kosztów Przejazdu.

BlaBlaCar nie sprawuje żadnej kontroli zachowania Użytkowników oraz pozostałych użytkowników Platformy. Nie jest właścicielem, nie prowadzi eksploatacji, ani nie zarządza pojazdami stanowiącymi przedmiot Ogłoszeń i nie oferuje żadnych Przejazdów na Platformie.

Użytkownik uznaje, że BlaBlaCar nie kontroluje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości Ogłoszeń, Miejsc i Przejazdów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Działając jedynie jako pośrednik w ramach wspólnych przejazdów, BlaBlaCar nie świadczy żadnych usług transportowych i nie prowadzi działalności Przewoźnika – rola BlaBlaCar jest ograniczona wyłącznie do zapewnienia dostępu do Platformy.

Przewoźnicy mogą publikować Oferty Przejazdu Autobusem na własne ryzyko, a Pasażerowie mogą przyjąć taką ofertę na własną odpowiedzialność, tym samym zawierając umowę na korzystanie z usługi transportu.

Użytkownicy (Kierowcy lub Pasażerowie) i Przewoźnicy działają wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Działając jedynie jako pośrednik, BlaBlaCar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą realizację Przejazdu, a w szczególności za:

(i) zamieszczenie przez Kierowcę lub Przewoźnika w jego Ogłoszeniu nieprawdziwych informacji lub ich przekazanie w jakikolwiek inny sposób w odniesieniu do Przejazdu oraz jego warunków;

(ii) odwołania lub modyfikacji Przejazdu przez Użytkownika;

(iii) brak płatności Udziału w Kosztach przez Pasażera;

(iv) zachowanie Użytkowników podczas Przejazdu, przed nim lub po jego zakończeniu.

13. Działalność, dostępność i funkcje Platformy

BlaBlaCar dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Platformy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Niemniej jednak, dostęp do Platformy może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji, a także nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej wykorzystywaniem.

Ponadto, BlaBlaCar zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia dostępu do Platformy bądź jej funkcji w całości lub w części w sposób tymczasowy lub ostateczny, w zależności tylko i wyłącznie od własnej decyzji.

14. Modyfikacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których zawiera odniesienia stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkownika z BlaBlaCar w odniesieniu do korzystania z Usług. Jakiekolwiek inne dokumenty, a w szczególności informacje zamieszczane na Platformie (odpowiedzi na często zadawane pytania itd.) mają jedynie znaczenie poglądowe.

BlaBlaCar może zmodyfikować niniejszy Regulamin w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Platformie wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez firmę BlaBlaCar przed tym terminem.

15. Prawo właściwe – Rozstrzyganie sporów

Niniejszy Regulamin został opracowany w języku polskim i podlega prawodawstwu polskiemu.

W razie potrzeby, Użytkownik może również przedstawić skargi dotyczące działania naszej Platformy lub Usług w celu rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem tutaj. W takim przypadku Komisja Europejska prześle skargę Użytkownika do rzecznika praw obywatelskich w jego kraju. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do mediacji, użytkownik jest zobowiązany – przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku dotyczącego mediacji – do zawiadomienia BlaBlaCar o wystąpieniu jakiegokolwiek sporu w celu znalezienia rozwiązania polubownego.

16. Informacje prawne

Wydawcą Platformy jest Comuto SA, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 134 039,019 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Paryża pod numerem 491.904.546 (numer identyfikacji podatkowej VAT: PL5263155926), z siedzibą pod adresem 84, avenue de la République, 75011 Paryż (Francja), reprezentowana przez swojego Prezesa, pana Nicolas’a Brusson, Dyrektora Publikacji Internetowej.

Witryna internetowa znajduje się na serwerach Comuto SA.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z firmą Comuto SA za pośrednictwem tego formularza kontaktowego.

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride