Super Driver

Regulamin | Polityka Prywatności | Pliki Cookie | Prawa pasażerów autobusów | Super Driver

Regulamin programu Super Driver

Wersja obowiązująca od dnia 11 kwietnia 2023 r.

Comuto SA (dalej zwana „Comuto”) uruchomiła program Super Driver („Program”) dla doświadczonych i regularnych kierowców będących członkami platformy BlaBlaCar. W niniejszym Regulaminie przedstawiamy szczegółowe postanowienia programu Super Driver. Zapraszamy do starannego zapoznania się z nimi. Niniejszy Regulamin stanowi część Regulaminu Platformy oraz Polityki Prywatności, które pozostają w mocy i nadal mają zastosowanie do użytkownika.

1. Program Super Driver

Program umożliwia kierowcom zarejestrowanym na platformie BlaBlaCar („Kierowcy”), którzy wyróżniają się spełnieniem określonych kryteriów związanych z ich kontem BlaBlaCar i oraz z realizowanymi przejazdami („Super Driverzy”), uzyskanie odznaki Super Drivera.

Użytkownicy nie muszą się sami zgłaszać, aby zostać Super Driverem. Jeśli użytkownik spełnia warunki dostępu, otrzyma wiadomość e-mail lub komunikat w aplikacji BlaBlaCar informujący o uzyskaniu statusu Super Drivera, a na profilu użytkownika na platformie BlaBlaCar pojawi się stosowna odznaka. 

Do udziału w Programie czy uzyskania statusu Super Drivera nie jest wymagany wkład finansowy. Udział w Programie jest bezpłatny i nie jest uzależniony od jakiejkolwiek rekompensaty (finansowej lub innej) ze strony Kierowcy. Podobnie Comuto nie płaci użytkownikom za udział w Programie jako Super Driver, ani nie wypłaca żadnej innej rekompensaty (finansowej lub innej). 

Comuto nie sprawuje żadnej kontroli nad Super Driverami. Comuto nie gwarantuje ani nie kontroluje jakości, bezpieczeństwa ani zachowania Kierowców niezależnie od tego, czy są oni identyfikowani jako Super Driverzy. Jeśli użytkownik kwalifikuje się do uzyskania statusu Super Drivera, oznacza to, że spełnia kryteria selekcyjne Programu. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku, że BlaBlaCar zatwierdza, certyfikuje bądź sprawuje kontrolę nad ofertami przejazdów użytkownika ani samym użytkownikiem jako Kierowcą. Użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów oraz wszystkich swoich zobowiązań określonych w niniejszych warunkach oraz zobowiązań właściwych dla członka platformy BlaBlaCar.

2. Kwalifikacje

Aby zakwalifikować się do Programu, Kierowcy muszą:

 • Posiadać aktywne konto BlaBlaCar, które nie zostało zawieszone ani zablokowane i muszą korzystać z niego zgodnie z Regulaminem Platformy ;
 • Spełniać określone kryteria Programu, przedstawione, odpowiednio, na platformie BlaBlaCar lub w naszym Centrum pomocy

Status Super Drivera może zostać odebrany, jeśli użytkownik przestanie spełniać powyższe warunki. Szczegółowe kryteria Programu mogą zawsze podlegać zmianie według wyłącznego uznania Comuto.

Comuto nie będzie wymagać od użytkownika rejestracji, wypełniania formularzy na jakiejkolwiek stronie, kontaktu z Comuto lub żadną osobą trzecią ani wykonywania jakichkolwiek innych czynności w celu uczestnictwa w Programie i uzyskania statusu Super Drivera. Utrzymanie statusu Super Drivera jest wyłącznym wyborem i wyłączną odpowiedzialnością Kierowcy i potwierdza on, że robi to dla własnej korzyści.

Comuto nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez nieupoważnione osoby trzecie, które fałszywie przedstawiają się jako Comuto lub podają się za działających w jej imieniu w jakikolwiek sposób, ustnie, osobiście, jak i pisemnie lub w formie komunikacji elektronicznej, a także proszą o płatność lub rekompensatę za udział w Programie, lub o podążanie za łączem do strony osoby trzeciej, rejestrację na stronie osoby trzeciej lub podjęcie jakichkolwiek innych działań nieprzewidzianych w niniejszych warunkach. 

3. Ocena Super Driverów

Kwalifikacje i status Super Drivera dla każdego Super Drivera podlegają ocenie i mogą zostać cofnięte według wyłącznego uznania Comuto. Jeśli użytkownik otrzyma status Super Drivera, w okresie jego obowiązywania do ofert przejazdów oraz do profilu użytkownika BlaBlaCar zostanie dodana odznaka informująca o tym, że użytkownik jest Super Driverem. Czasami może upłynąć trochę czasu, zanim status użytkownika zostanie odpowiednio wyświetlony lub zmieniony.

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z udziału w Programie i z uzyskania odznaki Super Drivera. Comuto może, ale nie musi, powiadomić użytkownika o odebraniu mu statusu Super Drivera i utracie odznaki.

4. Odznaka Super Drivera

Wszelkie użycie odznaki Super Drivera, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych warunkach, jest stanowczo zabronione. Zabronione jest używanie, prezentowanie lub przedstawianie odznaki Super Drivera na innych stronach lub aplikacjach internetowych, a także poza ofertami przejazdów i profilem użytkownika na BlaBlaCar. Odznaka Super Drivera jest dostarczana w postaci wolnej od jakichkolwiek zapewnień ani gwarancji, a Comuto nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w zakresie jej jakości, nienaruszalności i wolnego od zakłóceń użytkowania.

Każde naruszenie niniejszych warunków przez użytkownika może skutkować odebraniem mu statusu Super Drivera, a także konsekwencjami określonymi w Artykule 9 Regulaminu Platformy.

5. Zachowanie Super Driverów

Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów ustawowych oraz wykonawczych oraz zobowiązań mających zastosowanie do korzystania z Programu przez użytkownika.

Jako Super Driver, użytkownik zobowiązuje się:

 • nie twierdzić ani nie podawać się za zatwierdzonego, zweryfikowanego bądź wspieranego przez Comuto ani przez agenta lub przedstawiciela Comuto ani błędnie nie przedstawiać swoich relacji z Comuto.
 • nie używać odznaki Super Drivera w związku z wszelkimi czynnościami, które mają charakter fałszywy, wprowadzający w błąd, zwodniczy, zniesławiający, obsceniczny, obraźliwy, wulgarny, pornograficzny, oszukańczy, niezgodny z prawem lub naruszający prawa osób trzecich. Ponadto zabronione jest wprowadzanie w jakikolwiek sposób do obrotu odznaki Super Drivera.

6. Własność intelektualna

Comuto jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Programem i odznaką Super Drivera (w tym tekstów, obrazów, rysunków, logo, filmów, dźwięków, danych, grafik).

Posiadanie statusu Super Drivera nie pociąga za sobą przeniesienia własności ani praw własności intelektualnej do odznaki Super Drivera, ani żadnych innych praw poza wymienionymi w niniejszych warunkach lub w Regulaminu Platformy.

7. Odpowiedzialność

Status Super Drivera i odznaka nie mogą być w żaden sposób traktowane jako certyfikacja Kierowcy ani jego oferty przejazdów przez Comuto. Kierowcy, niezależnie od tego, czy są Super Driverami, działają na swoją wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. 

Comuto nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, moralne lub szczególne; za utratę zysków, utratę reputacji, utratę danych, awarię systemu, przerwę w świadczeniu usług, uszkodzenie komputerów lub telefonów komórkowych ani za jakiekolwiek szkody wynikające z działania osoby trzeciej przeciwko Comuto.

8. Zakończenie

Udział użytkownika w Programie zależy od wyłącznego uznania Comuto. Status użytkownika może zostać cofnięty według naszego wyłącznego uznania, jeśli użytkownik dopuści się naruszenia niniejszych warunków lub innych warunków BlaBlaCar obowiązujących użytkownika. Udział użytkownika w Programie, a także uprawnienie do korzystania z odznaki Super Drivera, ulegną automatycznemu zawieszeniu lub zakończeniu, jeśli:

 • użytkownik przestanie spełniać warunki dostępu do Programu;
 • nastąpi zmiana jakichkolwiek danych dotyczących konta BlaBlaCar użytkownika – w szczególności możemy zawiesić status Super Drivera użytkownika ze względów bezpieczeństwa. W razie potrzeby w sprawie zwrotu odznaki zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego;
 • Użytkownik przestanie korzystać z platformy BlaBlaCar lub usunie swoje konto BlaBlaCar;
 • Oferta przejazdu lub konto BlaBlaCar użytkownika, odpowiednio, zostały zawieszone lub zablokowane. 

9. Zmiana niniejszych warunków

Comuto może w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego, wprowadzać zmiany do niniejszych warunków lub zakończyć Program. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie BlaBlaCar, a dalsze korzystanie z platformy BlaBlaCar po ich opublikowaniu stanowi potwierdzenie zgody użytkownika na przestrzeganie warunków w ich nowym i zmienionym brzmieniu.

_________________________________________________________________________________________

Regulamin programu Niezawodny Kierowca

Program Niezawodny Kierowca zostaje zawieszony od 15 grudnia 2022 

Regulamin zaktualizowany w dniu 23 marca 2022, obowiązuje od 5 kwietnia 2022

Comuto SA opracowało Program Niezawodny Kierowca dla wyróżniających się na Platformie Kierowców. W niniejszym Regulaminie podajemy więcej informacji o programie. Niniejszy Regulamin stanowi część Regulaminu Platformy a Polityka Prywatności nadal ma do Ciebie zastosowanie.

1. Program Niezawodny Kierowca

Program Niezawodny Kierowca („Program”) zapewnia korzyści Kierowcom, którzy wyróżnili się osiągnięciemi utrzymaniem określonych kryteriów w odniesieniu do Konta i Wspólnych Przejazdów.

Nie musisz aplikować do Programu. Jeśli spełniasz wymagania, otrzymasz odznakę Niezawodny Kierowca lub, w stosownych przypadkach, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia, czy możesz otrzymać status Niezawodnego Kierowcy.

BlaBlaCar nie faworyzuje żadnego Niezawodnego Kierowcy, nie gwarantuje ani nie kontroluje jakości, bezpieczeństwa ani postępowania żadnego kierowcy, niezależnie od tego, czy jest on Niezawodnym Kierowcą. Jeśli kwalifikujesz się do Programu Niezawodny Kierowca, oznacza to, że spełniasz jego kryteria Nie oznacza to, że BlaBlaCar wyróżnia, świadczy lub zatwierdza Twoje ogłoszenie o wspólnym przejeździe lub Ciebie jako Kierowcę. Ponosisz pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów i za wszystkie inne zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu.

BlaBlaCar może zmienić regulamin Programu Niezawodny Kierowca lub zakończyć go w dowolnym momencie z dowolnego powodu, za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia.

2. Kwalifikacje

Aby wziąć udział w Programie Niezawodni Kierowcy, Kierowcy muszą:

(1) posiadać aktywne, niezablokowane Konto na Platformie, cieszące się dobrą opinią

(2) spełniają minimalne standardy wydajności określone na Platformie lub w Centrum Pomocy, jeśli ma to zastosowanie.

Twoja odznaka Niezawodny Kierowca może zostać cofnięta, jeśli nie spełnisz standardów zawartych w . Warunkach oceny Niezawodnego Kierowcy. Warunki te mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania BlaBlaCar.

BlaBlaCar nie poprosi Cię o opłacenie udziału w programie Niezawodny Kierowca i otrzymanie statusu Niezawodny Kierowca. Jest on bezpłatny i nie jest uzależniony od jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych ze strony Kierowców. BlaBlaCar nie płaci za Twój udział w Programie jako Niezawodny Kierowca ani nie zapewnia innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

BlaBlaCar nie poprosi Cię o rejestrację lub wypełnienie dodatkowych formularzy na stronach internetowych, skontaktowanie się z BlaBlaCar lub osobami trzecimi lub wykonanie jakichkolwiek innych czynności jako warunku uczestnictwa w programie Niezawodny Kierowca i otrzymania statusu Niezawodny Kierowca. Za utrzymanie statusu Niezawodnego Kierowcy odpowiadasz tylko Ty jako kierowca, i jako posiadacz statusu  zgadzasz się dbać o jego utrzymanie we własnym interesie.

BlaBlaCar nie ponosi odpowiedzialności za działania nieuprawnionych osób trzecich, które w jakikolwiek sposób fałszywie przedstawiają się jako BlaBlaCar, ustnie, osobiście lub w komunikacji pisemnej czy elektronicznej, i proszą Cię o- zapłatę lub inne wynagrodzenie za udział w programie Niezawodny Kierowca, – skorzystaj z odnośników do stron internetowych osób trzecich, rejestrację na jakichkolwiek stronach internetowych lub wykonanie innych czynności niewymienionych w niniejszym Regulaminie.

3. Oceny Niezawodnych Kierowców

Status Niezawodnego Kierowcy dla każdego kierowcy jest poddany okresowej ocenie i może zostać cofnięty według uznania BlaBlaCar. 

Możesz odmówić udziału w Programie i otrzymać odznakę Niezawodny Kierowca.

 BlaBlaCar może, ale nie jest do tego zobowiązany, powiadomić Kierowców o cofnięciu statusu Niezawodnego Kierowcy.

 Jeśli kwalifikujesz się, aby zostać Niezawodnym Kierowcą, odznaka wskazująca Twój status Niezawodnego Kierowcy będzie dodawana do stron Twoich Ogłoszeń o wspólnych przejazdach i Twojego Konta BlaBlaCar tak długo, jak długo będziesz spełniał określone warunki.. Aktualizacja statusu może zająć trochę czasu.

4. Odznaka Niezawodnego Kierowcy

Jakiekolwiek użycie odznaki Niezawodny Kierowca, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, jest zabronione. Nie możesz używać swojej odznaki Niezawodny Kierowca poza ogłoszeniami dotyczącymi podróży na Platformie.

Jakiekolwiek naruszenie niniejszego regulaminu popełnione przez Ciebie jako Niezawodny Kierowca pociąga za sobą utratę statusu Niezawodnego Kierowcy i konsekwencje określone w Artykule 9 Regulaminu Platformy.

 Zakwalifikowanie się jako Niezawodny Kierowca nie daje Ci żadnych praw własności ani innych praw własności do odznaki Niezawodny Kierowca lub innej własności intelektualnej BlaBlaCar, innych niż określone w niniejszym regulaminie lub regulaminie Platformy. BlaBlaCar zachowuje wszelkie prawa, tytuły i korzyści związane z odznaką Niezawodny Kierowca, logo, znakami towarowymi i innymi chronionymi materiałami.

5. Bycie Niezawodnym Kierowcą

Chcemy, aby Kierowcy byli dumni ze swojego statusu Niezawodnego Kierowcy, dlatego prosimy abyś:

 • (i) Nie używał stwierdzeń sugerujących , że jesteś faworyzowany przez BlaBlaCar, jej agentów lub przedstawicieli. Prosimy, abyś zawsze określał swoją pozycję na platformie zgodnie z prawdą
 • (ii) Nie żywał swojej odznaki Niezawodny Kierowca w połączeniu z jakimikolwiek materiałami, które są fałszywe, wprowadzające w błąd, obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne, pornograficzne, napastliwe, nielegalne lub naruszające prawa osób trzecich.
 • (iii) Nie używaj plakietki Niezawodny Kierowca w sposób komercyjny, w tym wyświetlając plakietkę Niezawodny Kierowca w witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych innych firm.

6. Utrata odznaki Niezawodnego Kierowcy

Twój udział jest definiowany wyłącznie według uznania BlaBlaCar. Twój status Niezawodnego Kierowcy może zostać unieważniony według naszego wyłącznego uznania, jeśli naruszysz ten Regulamin lub jakiekolwiek inne warunki BlaBlaCar mające zastosowanie do Ciebie. Twój udział w programie Niezawodny Kierowca oraz odznaka Niezawodny Kierowca zostaną automatycznie zawieszone lub cofnięte, jeśli:

(i) nie spełniasz już warunków;

(ii) dane Twojego Konta ulegną zmianie – możemy zawiesić Twój status Niezawodnego Kierowcy ze względów bezpieczeństwa;

(iii) zaprzestaniesz korzystania z Platformy poprzez zamknięcie lub usunięcie Konta lub;

(iv) Twoje Konto zostało zablokowane.

Odznaka Niezawodny Kierowca lub status Niezawodnego Kierowcy w żaden sposób nie stanowi wyrazu poparcia BlaBlaCar dla żadnego Kierowcy ani Ogłoszenia wspólnych przejazdów, ani nie gwarantuje prawdziwości, dokładności, kompletności, ważności i legalności Konta Niezawodnego Kierowcy oraz treści Ogłoszeń o wspólnych przejazdach

BlaBlaCar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utracone zyski, straty, w tym utratę danych lub reputacji, przerwy w świadczeniu usług, uszkodzenia komputera lub urządzenia mobilnego lub awarię systemu, ani za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała lub ciała, szkody moralne lub emocjonalne powstałe w związku z programem Niezawodny Kierowca.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących niniejszego regulaminu, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride