Ogólne Warunki Sprzedaży przejazdów BlaBlaBus

Ogólne Warunki Sprzedaży przejazdów BlaBlaBus

.

I. Ogólne Warunki

Wstęp

Spółka COMUTO PRO société par actions simplifiée à associé unique, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 €, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Paryżu pod numerem 842 132 557, z siedzibą przy 84 avenue de la République, 75011 Paryż (Francja) zajmuje się głównie regularnymi przewozami drogowymi pasażerów autokarami. Prowadzi ona działalność pod marką („ Blablabus ” zwaną dalej „ BLABLABUS ”). Spółka działa zgodnie z licencją na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób autokarem i autobusem nr 2018/11/0002102, wydaną przez prefekta regionu Ile-de-France, a także zgodnie z zezwoleniami na prowadzenie działalności wydanymi przez właściwe organy. COMUTO PRO oferuje usługi przewozów krajowych i międzynarodowych oraz wystawia bilety autokarowe. COMUTO PRO oferuje również, we własnym imieniu i na własny rachunek, usługi („Usługi Dodatkowe”), w tym: ● Wybór konkretnych miejsc; ● Bony zakupowe; ● Kody promocyjne.

 1. Definicje Aplikacja Mobilna: oznacza aplikację stworzoną przez BLABLABUS, zapewniającą kiedy to możliwe dostęp za pośrednictwem przenośnych urządzeń elektronicznych do tych samych Usług i Usług Dodatkowych, co za pośrednictwem komputera przy użyciu strony internetowej. Bilet: definicja podana w artykule 7.1. BLABLABUS: odnosi się do spółki zidentyfikowanej we wstępie. Bon Zakupowy: definicja podana w artykule 5.11. Dane Osobowe: definicja podana w artykule 5.6. Dokumentacja Podróżna: oznacza dokumentację zawierającą wszystkie informacje dotyczące Trasy lub kilku Tras, wraz z numerem referencyjnym, przesyłaną Pasażerowi e-mailem z potwierdzeniem lub na nośniku papierowym na poszczególnych Stronach Internetowych. Kod Promocyjny: definicja podana w artykule 5.12. Konto Klienta: oznacza cyfrową przestrzeń przeznaczoną dla Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika, dostępną na niektórych Stronach Internetowych i Aplikacjach Mobilnych przy użyciu identyfikatora i kodu, w których przechowywane są informacje dotyczące Pasażera (Dane Osobowe, rezerwacje, karty płatnicze, Bony Zakupowe itd.), umożliwiającą w szczególności wypełnienie informacji dotyczących Pasażera podczas kolejnych Zamówień. Linia: oznacza trasę autokarową określoną wcześniej w całości przez BLABLABUS, czyli od pierwszego do ostatniego przystanku. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS): oznaczają niniejsze Warunki Ogólne i Warunki Szczególne, o których mowa w niniejszym dokumencie. Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej: oznacza każdą osobę, której sprawność ruchowa jest ograniczona podczas korzystania ze środków transportu zapewnianych przez BLABLABUS z powodu jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (sensorycznej lub ruchowej, stałej lub czasowej), niedorozwoju umysłowego lub niepełnosprawności intelektualnej lub jakiejkolwiek innej przyczyny niepełnosprawności lub wieku, i której sytuacja wymaga odpowiedniej uwagi i dostosowania do jej szczególnych potrzeb usług zapewnianych wszystkim Pasażerom. Pasażer: oznacza osobę fizyczną wskazaną na Bilecie.
  Partner oznacza przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie autokarowego transportu pasażerskiego, z którą BLABLABUS zawarł umowę partnerską. Pełnomocnik : definicja podana w artykule 4.2. Punkty Sprzedaży: oznaczają fizyczne punkty wymienione na Stronie Internetowej, w których można zakupić Bilety. Strona Internetowa: oznacza strony internetowe dostępne pod adresami wskazanymi w Warunkach Szczególnych. Strona/Strony: oznacza BLABLABUS i/lub Pasażera. Strona Partnerska: odnosi się do wszelkich stron internetowych osób trzecich, które przekierowują na Stronę w celu rezerwacji biletów. Trasa: oznacza konkretną trasę wybraną przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika, która w części lub całości obejmuje jedną lub kilka Linii. Umowa: definicja podana w artykule 4.1. Usługi: oznaczają główną usługę lub usługi przewozu zapewniane przez BLABLABUS z tytułu Umowy. Usługi Dodatkowe: oznaczają usługę lub usługi dodatkowe i uzupełniające Usług. Warunki Szczególne : oznaczają szczególne warunki sprzedaży i transportu. Zamówienie: definicja podana w artykule 5.1., w tym zamówień składanych przez Pasażera lub ewentualnie Pełnomocnika za pośrednictwem Strony Internetowej, Aplikacji mobilnej lub Strony Partnerskiej.
 2. Przedmiot 2.1 Niniejszy dokument zawiera Ogólne Warunki Sprzedaży. 2.2 Celem niniejszych OWS jest określenie, bez żadnych ograniczeń, warunków wszystkich Usług Dodatkowych oraz Usług wymienionych na Stronie Internetowej i sprzedawanych przez BLABLABUS za pośrednictwem Strony Internetowej, Aplikacji Mobilnej, w Punkcie Sprzedaży lub poprzez przekierowanie ze Strony Partnerskiej, z wyjątkiem Usług świadczonych przez Partnera. 2.3 OWS definiują stosunki umowne pomiędzy BLABLABUS a Pasażerem, bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych warunków szczególnych ustalonych między Stronami i wskazanymi na Bilecie.
 3. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży 3.1 Podczas składania Zamówienia Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik powinien zwrócić uwagę na fakt, że potwierdzenie Zamówienia jest ściśle uzależnione od uprzedniej, nieograniczonej i bezwarunkowej akceptacji wszystkich warunków sprzedaży za pomocą następujących środków: ● W przypadku procesu akceptacji zamówień online złożonych na Stronie Internetowej BLABLABUS lub przez Aplikację Mobilną, akceptacja OWS jest dokonywana w momencie płatności za Bilet; ● w przypadku Zamówień realizowanych w Punkcie Sprzedaży, informacja ustna zapewniona przez pracownika przyjmującego, który odsyła do OWS opisanych na Stronie Internetowej; 3.2 W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Pasażera dotyczących OWS, Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik proszony jest o przerwanie procesu składania Zamówienia lub zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży. W przeciwnym razie uznaje się, że Pasażer nieodwołalnie zaakceptował OWS przez fakt kontynuowania do końca procesu składania Zamówienia lub zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży. 3.3 OWS dostępne są na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej w momencie składania Zamówienia lub zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży. 3.4 Po złożeniu Zamówienia lub zakupie Biletu w Punkcie Sprzedaży i przed wykonaniem zamówionej Usługi i Usług Dodatkowych, Warunki Sprzedaży dotyczące Zamówienia lub zakupu przesyłane są na trwałym nośniku (format PDF) na adres e-mail podany przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika w momencie składania Zamówienia lub zakupu, bez względu na formę (internet, Punkt Sprzedaży), a w przypadku braku adresu e-mail za pomocą innych środków wskazanych przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika. 3.5 OWS mogą ulec zmianie, zastosowanie mają warunki obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia lub zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży.
 4. Zawarcie Umowy Przewozu 4.1 Umowa zawarta pomiędzy BLABLABUS a Pasażerem jest umową przewozu w rozumieniu artykułu 3 c) Rozporządzenia (UE) nr 181/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady, która zawiera wszystkie postanowienia niniejszych OWS oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w artykule 24.1 (zwana dalej „ Umową ”). 4.2 W sytuacji, gdy Zamówienie składane jest na rzecz Pasażera przez osobę trzecią, osoba ta oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz Pasażera będącego odbiorcą zamówionych przez nią Usług. Potwierdza, że jest jego pełnomocnikiem w rozumieniu przepisów właściwych (zwanym dalej „ Pełnomocnikiem ”). 4.3 Umowa zostaje ostatecznie zawarta w momencie potwierdzenia Zamówienia po opłaceniu pełnej ceny za Usługi i Usługi Dodatkowe przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika. 4.4 Umowa w innych wersjach językowych jest dostępna jest dla celów informacyjnych na Stronie Internetowej.
 5. Zasady składania Zamówienia 5.1 Zamówienie to działanie, poprzez które Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik rezerwuje Usługi lub Usługi Dodatkowe w BLABLABUS, bez względu na sposób, z wyjątkiem bezpośredniego zakupu w Punkcie Sprzedaży. Złożenie zamówienia zobowiązuje Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika do zapłaty ceny danych Usług lub Usług Dodatkowych (zamówienie zwane jest dalej „ Zamówieniem ”).

Wyszukiwanie i wybór trasy 5.2 BLABLABUS udostępnia Pasażerom wyszukiwarkę na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej zawierającą różne kryteria wyszukiwania (miejsce wyjazdu, miejsce docelowe, daty, liczba pasażerów itd.). Niektóre funkcje dodatkowe zapewniane są przez wyszukiwarkę po zalogowaniu się Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika na Konta Klienta. Bez względu na wybrany sposób rezerwacji, BLABLABUS zwraca się do Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika o sumienne korzystanie z wyszukiwarki w celu określenia oferty najlepiej dopasowanej do potrzeb Pasażera. Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik dokonujący rezerwacji w Punkcie Sprzedaży również może poprosić operatora lub pracownika przyjmującego o wyszukanie trasy. 5.3 Pasażer akceptuje, że wybór Usług i Usług Dodatkowych dostosowanych do jego potrzeb odbywa się na pełną odpowiedzialność jego samego lub ewentualnego Pełnomocnika. 5.4 Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik informowany jest, że w przypadku Zamówienia Biletu w dwie strony obydwa przejazdy przeznaczone są dla tego samego Pasażera. W przeciwnym razie należy zamówić dwa Bilety w jedną stronę. 5.5 W przypadku niektórych linii BLABLABUS oferuje Pasażerowi lub jego ewentualnemu Pełnomocnikowi możliwość wyboru konkretnego miejsca z puli specjalnie wyznaczonych miejsc w każdym autokarze, za dodatkową opłatą wskazaną w Warunkach Szczególnych i pod warunkiem złożenia Zamówienia na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej lub poprzez przekierowanie ze Strony Partnerskiej. Usługa Dodatkowa świadczona jest przez BLABLABUS, o ile w dniu wyjazdu nie zaistnieje konieczność przekazania miejsca wybranego przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika osobie niepełnosprawnej lub ciężarnej kobiecie. W takim wypadku Pasażer otrzyma od BLABLABUS zwrot dopłaty uiszczonej z tego tytułu w terminie 30 dni od daty wyjazdu.

Przekazywanie Danych Osobowych 5.6 Złożenie Zamówienia lub zakup Biletu w Punkcie Sprzedaży wymaga zgromadzenia przez BLABLABUS danych Pasażera, które mogą być zakwalifikowane jako dane osobowe, a także informacji dotyczących karty płatniczej (zwanych dalej „ Danymi Osobowymi ”). Owe Dane Osobowe są automatycznie wypełniane, gdy Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik zaloguje się na swoje Konto Klienta. Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik oświadcza, że Pasażer zapoznał się z całą Polityką Poufności BLABLABUS i że wyraża zgodę na gromadzenie owych danych na warunkach i dla celów wskazanych w Polityce Poufności. 5.7 Pasażer gwarantuje prawidłowość i zgodność Danych Osobowych dostarczonych przez niego lub ewentualnego Pełnomocnika podczas składania Zamówienia lub zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży. W związku z tym Pasażer proszony jest o dopilnowanie, by wszystkie Dane Osobowe zapisane na jego Koncie Klienta były aktualne. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli niedokładność Danych Osobowych jest bezpośrednim skutkiem oszustwa niewynikającego z winy lub zaniedbania Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika, albo jest skutkiem uchybienia BLABLABUS w zakresie procesu gromadzenia i przechowywania Danych Osobowych. 5.8 Dane Osobowe i szczegóły Zamówienia lub zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży znajdują się w Dokumentacji Podróżnej.

Płatność 5.9 Płatność za Zamówienie realizowana jest za pośrednictwem Strony Internetowej, Aplikacji Mobilnej lub Stron Partnerskich i za pomocą środków dopuszczonych w artykule 5.10, ewentualnie za pomocą Bonu Zakupowego. Płatność za Zamówienie złożone w Punkcie Sprzedaży dokonywana jest kartą płatniczą lub gotówką, ewentualnie za pomocą Bonu Zakupowego. Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik może zapisać dane dotyczące karty lub kart płatniczych na swoim Koncie Klienta, tak by nie musiał wpisywać tych informacji za każdym razem przy kolejnych płatnościach. 5.10 Dopuszczalne środki płatnicze są następujące: ● karty płatnicze wydane we Francji lub Polsce przez sieci Carte Bleue, MASTERCARD, VISA i MAESTRO; ● karty płatnicze wydane w krajach Unii Europejskiej i w następujących krajach: Algieria, Andora, Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Cypr, Kolumbia, Curacao, Stany Zjednoczone, Finlandia, Hong Kong, Liechtenstein, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kosowo, Maroko, Malezja, Meksyk, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru, Republika Korei, Wielka Brytania, Rosja, Serbia, Singapur, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Urugwaj; ● przez sieci EUROCARD, MASTERCARD, VISA, iDeal i Bancontact, Paypal, Sofort, Dot.pay. Płatności te dokonywane są za pośrednictwem bezpiecznego systemu 3D Secure. 5.11 W przypadku anulowania Zamówienia Pasażer otrzymuje zwrot w postaci bonu zakupowego (zwanego dalej „ Bonem Zakupowym ”) zgodnie z artykułem 10. Bon Zakupowy wysyłany jest na adres e-mail podany przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika. W przypadku braku adresu e-mail jest on wysyłany w inny sposób wskazany przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika. Bon Zakupowy może służyć do dowolnego zakupu Usług lub Usług Dodatkowych w kanałach sprzedaży BLABLABUS. Okres ważności Bonu Zakupowego nie może przekraczać terminu wskazanego w Warunkach Szczególnych, od momentu jego wydania. W okresie tym może być użyty kilkukrotnie. Bon Zakupowy nie może być wykorzystany do zakupu Biletów w promocyjnych cenach. Jeśli wartość Bonu Zakupowego jest wyższa niż cena do zapłaty w momencie składania Zamówienia, Pasażer może wykorzystać ponownie kod Bonu Zakupowego do pozostałej kwoty. 5.12 W przypadku akcji polecających, handlowych, konkursów lub innych działań promocyjnych Pasażer może otrzymać kody promocyjne zwane dalej „ Kodami Promocyjnymi ”. 5.13 Poza akcjami polecającymi Kody Promocyjne podlegają specjalnym regułom określonym przez BLABLABUS w ramach danego działania. 5.14 W przypadku akcji polecających Kody Promocyjne objęte są następującymi zasadami: ● Osoba polecona otrzymuje Kod Promocyjny o wartości określonej w Warunkach Szczególnych, który nie łączy się z innymi Kodami Promocyjnymi, nie może być wykorzystywany do cen promocyjnych lub do zakupu Karty Rabatowej, jest przypisany do adresu e-mail osoby poleconej i ważny wyłącznie dla jednej Dokumentacji Podróżnej, przez okres określony w Warunkach Szczególnych od momentu jego wydania, wyłącznie na Stronie Internetowej i w Aplikacji Mobilnej; ● Osoba polecająca otrzymuje Kod Promocyjny o wartości zdefiniowanej w Szczególnych Warunkach. Ten Kod Promocyjny (i) łączy się z innymi Kodami Promocyjnymi, (ii) nie może być wykorzystywany do cen promocyjnych, (iii) jest przypisany do adresu e-mail osoby polecającej i (iv) jest ważny wyłącznie dla jednej Dokumentacji Podróżnej, przez okres czterech (4) miesięcy od momentu jego wydania, wyłącznie na Stronie Internetowej i w Aplikacji Mobilnej. ● Zasady przyznawania są następujące: osoba polecona musi zarejestrować się na Stronie Internetowej za pomocą kodu przekazanego przez osobę polecającą. Osoba polecona musi złożyć pierwsze Zamówienie na Stronie Internetowej. Nie mogła być wcześniej klientem BLABLABUS. Kod Promocyjny osoby polecającej jest naliczany na konto członkowskie osoby polecającej, dzień po przejeździe zrealizowanym przez osobę poleconą. Potwierdzenie Zamówienia 5.15 Potwierdzenie Zamówienia nie jest możliwe przed faktyczną i pełną opłatą ceny Usług i Usług Dodatkowych wybranych przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika. Jeśli płatność jest nieprawidłowa lub niekompletna lub jeśli nie została zrealizowana z jakiejkolwiek przyczyny po stronie Pasażera lub jego Pełnomocnika, Zamówienie jest natychmiast anulowane zgodnie z warunkami artykułu 10. 5.16 Potwierdzenie Zamówienia ma formę e-maila wysłanego do Pasażera, zawierającego szczegóły Zamówienia i wskazującego numery referencyjne Dokumentacji Podróżnej. 5.17 Pasażer proszony jest o sprawdzenie parametrów odbiorczych swojej skrzynki mailowej i o upewnienie się, że e-mail z potwierdzeniem nie trafił bezpośrednio do spamu. 5.18 Potwierdzenie Zamówienia jest ostateczne. W związku z tym wszelkie zmiany spowodują wymianę lub anulację na warunkach artykułu 10. Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik odpowiada za upewnienie się co do odpowiedniego wyboru Usług i Usług Dodatkowych w stosunku do potrzeb i oczekiwań Pasażera. Za zgodność Danych Osobowych wprowadzonych przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika odpowiedzialność ponosi Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik z wyjątkiem stwierdzonego uchybienia ze strony BLABLABUS w zakresie gromadzenia, przechowywania lub ochrony owych Danych Osobowych.

 1. Bezpośrednie zakupy w autokarze 6.1 BLABLABUS nie umożliwia bezpośredniego zakupu Biletów w autokarze.
 2. Dokument uprawniający do przejazdu i inne dokumenty 7.1 Po potwierdzeniu Zamówienia w Punkcie Sprzedaży, on-line lub za pośrednictwem Partnera, BLABLABUS przekazuje Pasażerowi ważny dokument uprawniający do przejazdu stanowiący potwierdzenie istnienia Umowy Przewozu zawartej pomiędzy BLABLABUS a Pasażerem (zwany dalej „ Biletem ”). 7.2 BLABLABUS może wystawić dwa rodzaje Biletów: elektroniczny lub papierowy. 7.3 Bilet elektroniczny przekazywany jest Pasażerowi e-mailem w przypadku Zamówień złożonych przez Stronę Internetową, Aplikację Mobilną, poprzez przekierowanie ze Strony Partnerskiej. Jeśli Pasażer nie posiada adresu e-mail lub odmawia jego podania, otrzymuje numer Dokumentacji Podróżnej, dzięki któremu może pobrać Bilet elektroniczny ze Strony Internetowej. Bilet elektroniczny jest również przechowywany na ewentualnym Koncie Klienta Pasażera, z którego Pasażer może go pobrać. Bilet elektroniczny okazywany jest kierowcy autokaru w formie elektronicznej lub w formie papierowej po jego wydrukowaniu. 7.4 Bilet papierowy wydawany jest w Punkcie Sprzedaży. 7.5 Usługi i Usługi Dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Pasażera wskazanego na Bilecie. W związku z tym BLABLABUS zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości Pasażera okazującego Bilet. 7.6 W przypadku Tras międzynarodowych Pasażerowie muszą posiadać dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy. Pasażerowie proszeni są o sprawdzenie przez wyjazdem zakładki dotyczącej dokumentów tożsamości dostępnej na Stronie Internetowej. 7.7 W przypadku utraty Biletu lub braku możliwości okazania go kierowcy Pasażer proszony jest o okazanie dowodu tożsamości.
 3. Formalności sanitarne i administracyjne 8.1 Formalności sanitarne i administracyjne wymagane do realizacji przejazdu podawane są na Stronie Internetowej BLABLABUS, w Aplikacji Mobilnej i w e-mailu z potwierdzeniem. Do Pasażera i jego ewentualnego Pełnomocnika należy zapoznanie się z nimi. Informacje zawarte na Stronie Internetowej dotyczą obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 8.2 Pasażer odpowiada za wypełnienie ewentualnych formalności policyjnych, celnych i zdrowotnych wymaganych do przejazdu, takich jak posiadanie paszportu, dowodu osobistego, karty pobytu, wizy, zaświadczenia lekarskiego itd., a także za powiązane z tym koszty. 8.3 W przypadku obywateli państw niebędących członkami EOG zalecane jest uzyskanie przed zakupem Biletu informacji u właściwych organów w ich kraju pochodzenia i/lub w kraju docelowym lub tranzytowym. 8.4 BLABLABUS nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Pasażer nie będzie mógł wyjechać we wskazanym terminie lub przekroczyć granicy podczas Trasy, o ile wynika to z niedopełnienia formalności przez Pasażera.
 4. Ceny 9.1 Ceny Usług podawane są z uwzględnieniem wszelkich podatków, opłat i kosztów usług. Ceny obejmują liczbę bagażu podręcznego i bagażu rejestrowanego ustaloną zgodnie z warunkami artykułu 14. 9.2 W Warunkach Szczególnych zawarte są specjalne ceny dotyczące niektórych kategorii pasażerów. Ceny specjalne stanowią procent standardowej ceny Biletu. 9.3 Ceny podane są na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej i na Stronach Partnerskich. Informacje te są podawane Pasażerowi przez pracownika przyjmującego w przypadku Zamówienia składanego w Punkcie Sprzedaży. 9.4 Ceny są modyfikowane przez BLABLABUS w czasie rzeczywistym. Cena w przypadku danego Zamówienia lub zakupu Biletu w Punkcie Sprzedaży to stawka obowiązująca w momencie potwierdzenia Zamówienia lub płatności w Punkcie Sprzedaży, zaakceptowana przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika poprzez jej zatwierdzenie.
 5. Warunki wymiany, anulowania i zwrotu kosztów

A. Warunki wymiany, anulowania i zwrotu kosztów dotyczące Pasażera

Uwagi ogólne 10.1 Zgodnie z obowiązującym prawem, umowy dotyczące usług transportu pasażerskiego są wyłączone z zakresu prawa właściwego dla umów zawieranych na odległość lub umów negocjowanych poza lokalem przedsiębiorstwa, ustanawiających prawo odstąpienia na rzecz konsumenta. 10.2 W związku z tym Usługi i Usługi Dodatkowe świadczone przez BLABLABUS na rzecz Pasażera w ramach realizacji Umowy Przewozu podlegają wyłącznie wymianie lub anulowaniu na warunkach umownych wskazanych poniżej. Wszelkie ewentualne usługi świadczone przez BLABLABUS niebędące usługami przewozu osób lub niepowiązane z nimi bezpośrednio podlegają prawu do odstąpienia na warunkach opisanych w Załączniku I niniejszych OWS. 10.3 Warunki wymiany, anulowania i zwrotu kosztów wskazane w niniejszym artykule 10 dotyczą wyłącznie Biletów w cenie standardowej. Bilety w cenie promocyjnej nie podlegają wymianie ani anulowaniu.Koszty rezerwacji, opłaty za wejście na pokład i koszty ubezpieczenia nie podlegają zwrotowi.

10.4 Pasażer musi zwrócić się o wymianę lub anulowanie Biletu najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Trasy z zastrzeżeniem, że jeśli żądane jest dokonywane przez telefon, koniec tego terminu pokrywa się z godzinami otwarcia infolinii (w przeciwnym razie termin wymiany upływa o godzinie ostatniego zamknięcia infolinii). W drodze odstępstwa rezerwacje dotyczące ponad dziesięciu (10) osób niewchodzące w zakres oferty grupowej podlegają wymianie lub anulowaniu najpóźniej na cztery (4) dni przed rozpoczęciem Trasy.

Szczególne warunki wymiany 10.5 Wszelkie wnioski o wymianę Biletu należy składać osobiście albo (i) poprzez Konto Klienta w sekcji “Rezerwacja” dostępnego na Stronie Internetowej, albo (ii) poprzez formularz kontaktowy dostępny w sekcji “Pomoc”, w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej, albo (iii) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nadanym do Comuto Pro, Community Relations Team, 84 avenue de la République, 75011 Paris, France lub (iv) dzwoniąc na infolinię w godzinach otwarcia wskazanych w sekcji “Pomoc” na Stronie Internetowej. Wymiana może dotyczyć wyłącznie jednej lub kilku następujących elementów Usługi: ● daty i/lub godziny wyjazdu oraz ● Usług Dodatkowych. 10.6 W przypadku zmiany daty i/lub godziny wyjazdu wymiana akceptowana jest pod warunkiem miejsc dostępnych w nowo wybranej Trasie. 10.7 Wymiana Usług Dodatkowych możliwa jest wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie dwa poniższe warunki: ● usługa zastępcza jest powiązana z już zamówionym Biletem, ważnym dla autokaru, którego miejsca są już otwarte do rezerwacji; ● Usługa Dodatkowa nie jest opisana na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej jako niepodlegająca wymianie. 10.8 Jeśli cena nowego Biletu jest wyższa niż cena wymienianego Biletu, Pasażer pokrywa różnicę. 10.9 Jeśli cena nowego Biletu jest niższa niż cena wymienianego Biletu, Pasażer otrzymuje Bon Zakupowy na kwotę różnicy.

Szczególne warunki anulowania

10.10 Wszystkie wnioski o anulowanie Biletu należy składać osobiście albo (i) poprzez Konto Klienta w sekcji “Rezerwacja” na Stronie Internetowej, albo (ii) poprzez formularz kontaktowy dostępny w sekcji “Pomoc” w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej, albo (iii) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nadanym do Comuto Pro, Community Relations Team, 84 avenue de la République, 75011 Paris, France, lub (iv) dzwoniąc do call center w godzinach otwarcia infolinii wskazanych w sekcji “Pomoc” na Stronie Internetowej.

Szczególne warunki zwrotu 10.11 W przypadku anulowania Pasażer otrzymuje zwrot w formie Bonu Zakupowego na kwotę Biletu.

Jakikolwiek wniosek o zwrot w związku z anulowaniem Biletu może być złożony osobiście lub (i) poprzez formularz kontaktowy dostępny w sekcji “Pomoc”, w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej, albo (ii) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przesłanym Comuto Pro, Community Relations Team, 84 avenue de la République, 75011 Paryż, Francja. W sprawie wniosku o zwrot pieniędzy można także telefonować na numer infolinii call center w godzinach otwarcia infolinii wskazanych w sekcji “Pomoc” na Stronie Internetowej. Za wyjątkiem wniosków zgłoszonych w sekcji “Rezerwacja” przez Konto Klienta dostępnego na Stronie Internetowej, do wniosków o anulowanie i zwrot Biletu (w tym złożonych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w sekcji “Pomoc”, w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej należy dołączyć (i) oryginalny Bilet oraz (ii) pismo uzasadniające wniosek i (iii) pełnomocnictwo (jeśli jest to konieczne). B. Warunki wymiany, anulowania i zwrotu kosztów dotyczące BLABLABUS 10.12 W przypadku gdy BLABLABUS dokona odwołania podróży, BLABLABUS poinformuje Pasażera pocztą elektroniczną o pozostawionych mu opcjach. Pasażer może skontaktować się z BLABLABUS (i) telefonicznie na numer telefonu podany na Bilecie oraz (ii) poprzez formularz kontaktowy dostępny w sekcji “Pomoc” w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej. W każdym przypadku BLABLABUS może zaproponować Pasażerowi albo (i) zwrot ceny Biletu, albo (ii) wymianę Biletu, albo (iii) Voucher. Każde odwołanie podróży przez BLABLABUS podlega obowiązującym przepisom, a w szczególności rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącemu praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającemu rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

 1. Osoby nieletnie 11.1 Podczas przejazdu naszymi autokarami osobom nieletnim w wieku poniżej 16 lat musi towarzyszyć osoba pełnoletnia (mająca co najmniej 18 lat). 11.2 Jednak w przypadku Tras krajowych osoby nieletnie w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować same, jeśli posiadają zezwolenie na przejazd wypełnione i podpisane przez ich przedstawiciela prawnego lub opiekuna oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument wydany przez organ publiczny, zawierający fotografię pozwalającą stwierdzić podobieństwo). Po ukończeniu 16 roku życia nieletni mogą podróżować samodzielnie. 11.3 W przypadku Tras międzynarodowych osoby nieletnie w wieku powyżej 16 lat, którym nie towarzyszą osoby, muszą przestrzegać formalności wymaganych podczas wjazdu do innego kraju, którego obywatelstwa nie posiadają. Osoba niepełnoletnia mająca obywatelstwo polskie lub zagraniczne zamieszkała w Polsce musi posiadać zgodę na wyjazd z kraju podpisaną przez jednego z rodziców posiadającego władzę rodzicielską wraz z czytelną kopią oficjalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość podpisującego. W drodze wyjątku samodzielna osoba nieletnia, która przedstawi dokument potwierdzający jej usamodzielnienie, wpuszczana jest na pokład bez konieczności okazania zgody na wyjazd z kraju.
 2. Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej

Prawo do przejazdu 12.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej informowana jest o swoim prawie do przejazdu podlegającym następującym warunkom. 12.2 Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej nie może spotkać się z odmową dokonania rezerwacji, wydania lub dostarczenia Biletu lub też wpuszczenia na pokład z powodu swojej niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej. 12.3 Nie może być od niej wymagana żadna dopłata za rezerwację lub Bilet. 12.4 Niezależnie od artykułu 12.2, Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej może spotkać się z odmową dokonania rezerwacji, wydania lub dostarczenia Biletu lub też wpuszczenia na pokład z powodu swojej niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej: ● w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa prawa międzynarodowego, prawa Unii lub prawa krajowego lub w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy ustanowionych przez właściwe organy; ● jeśli konstrukcja pojazdu lub infrastruktury, w tym przystanków autobusowych, uniemożliwia fizycznie wejście, wyjście lub transport Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej w warunkach bezpiecznych i wykonalnych operacyjnie. 12.5 W przypadku odmowy przyjęcia rezerwacji lub też dostarczenia lub wydania Biletu z przyczyn wskazanych w artykule 12.4 Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej informowana jest o akceptowalnej usłudze zastępczej oferowanej przez BLABLABUS. 12.6 Jeśli Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej posiadająca rezerwację lub Bilet, przestrzegająca wymogów artykułu 12.14, nie zostanie wpuszczona z powodu swojej niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej, osoba ta lub osoba jej towarzysząca zgodnie z artykułem 12.7 może wybrać jedną z poniższych możliwości: ● prawo do zwrotu i ewentualnej usługi bezpłatnego transportu powrotnego w jak najkrótszym terminie do miejsca początkowego wyjazdu wskazanego w Umowie Przewozu; ● kontynuowanie przejazdu lub skorzystanie z innych rozsądnych usług transportowych do miejsca docelowego wskazanego w Umowie Przewozu, z wyjątkiem sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe. Brak powiadomienia na mocy artykułu 12.14 nie ma wpływu na prawo do zwrotu kwoty zapłaconej za Bilet. 12.7 Jeśli Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej spotka się z odmową dokonania rezerwacji, wydania lub dostarczenia Biletu lub też wpuszczenia na pokład z powodu swojej niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej z przyczyn, o których mowa w artykule 12.4, może ona zwrócić się o pomoc do innej, wybranej przez siebie osoby, która może zapewnić jej wsparcie, tak by przyczyny, o których mowa w artykule 12.4 przestały mieć zastosowanie. Osoba towarzysząca przewożona jest bezpłatnie i w miarę możliwości otrzymuje miejsce obok Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej. 12.8 W przypadkach wskazanych w artykule 12.4 Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej zostanie natychmiast poinformowana o przyczynach i może na swój wniosek otrzymać informację pisemną w terminie pięciu (5) dni od daty wniosku.

Warunki wstępu 12.9 Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej może sprawdzić warunki wstępu na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej, jeśli jest taka aplikacja jest dostępna w danym kraju. Warunki te są przekazywane w formie papierowej Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej na jej wniosek.

Pies przewodnik osoby niewidomej lub pies pomocnik 12.10 Zgodnie Dostęp do autokarów BLABLABUS jest dozwolony dla: (i) psów przewodników osób niewidomych lub psów pomocników towarzyszących tym osobom (podróżujących z Pasażerem posiadającym kartę poświadczającą inwalidztwo), a także (ii) dla osoby odpowiedzialnej za naukę przez cały okres szkolenia. 12.11 Obecność psa przewodnika osoby niewidomej lub psa pomocnika podczas przejazdu Osoby Niepełnosprawnej nie jest objęta dopłatą. 12.12 Bez względu na to, czy chodzi o niepełnosprawność ruchową, sensoryczną, czy też umysłową, których właściciele potwierdzą szkolenie zwierzęcia, zwolnione są z obowiązku noszenia kagańca w autokarach BLABLABUS. 12.13 W przypadku przejazdów międzynarodowych transport psa przewodnika osoby niepełnosprawnej lub psa pomocnika może podlegać wcześniejszym, obowiązkowym formalnościom, które Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej powinna sprawdzić i wypełnić.

Warunki zapewnienia wsparcia 12.14 Wsparcie, o którym mowa w niniejszym artykule, zapewniane jest Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej pod warunkiem, że: ● informacja o potrzebie wsparcia zostanie przekazana BLABLABUS najpóźniej trzydzieści sześć (36) godzin wcześniej oraz ● Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej oraz ewentualne pozostałe zainteresowane osoby stawią się we wskazanym miejscu: i) o godzinie ustalonej wcześniej przez BLABLABUS, nie wcześniejszej niż sześćdziesiąt (60) minut przed podaną godziną odjazdu, chyba że BLABLABUS i Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej ustalą krótszy okres lub ii) jeśli nie ustalono konkretnej godziny, co najmniej na trzydzieści (30) minut przed podaną godziną odjazdu. 12.15 Ponadto Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej powiadomi BLABLABUS o szczególnych potrzebach w zakresie miejsca siedzącego w momencie składania rezerwacji lub wcześniejszego zakupu Biletu, o ile potrzeba ta będzie znana w tym momencie. 12.16 BLABLABUS podejmie wszelkie działania w celu ułatwienia odbioru powiadomień od Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej w sprawie jej potrzeb dotyczących wsparcia. 12.17 W przypadku braku informacji, o której mowa w artykule 12.14 i 12.15 BLABLABUS w miarę możliwości postara się zapewnić Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności Ruchowej wsparcie niezbędne w celu wejścia, przesiadki lub wyjścia w zakresie usługi, na którą wykupiła ona Bilet.

Odszkodowanie za wózki inwalidzkie i inne wyposażenie zapewniające mobilność 12.18 Bez uszczerbku dla artykułu 14 – Bagaż, BLABLABUS ponosi odpowiedzialność, jeśli doprowadzi do straty lub zniszczenia wózków inwalidzkich lub innego wyposażenia zapewniającego mobilność lub sprzętu pomocniczego. 12.19 Odszkodowanie, o którym mowa w artykule 12.18 jest równe kosztom wymiany lub naprawy straconego lub uszkodzonego sprzętu. 12.20 W takiej sytuacji BLABLABUS podejmie wszelkie działania w celu szybkiego, czasowego udostępnienia wyposażenia lub sprzętu zastępczego. Wózki inwalidzkie, inne wyposażenie zapewniające mobilność lub sprzęt pomocniczy w miarę możliwości posiadać będą cechy techniczne i funkcjonalne podobne do utraconego lub uszkodzonego sprzętu.

 1. Wejście na pokład i odmowa wpuszczenia na pokład 13.1 O ile BLABLABUS nie wskaże inaczej, Pasażer wchodzi na pokład autokaru w miejscu wskazanym na Bilecie. 13.2 W celu zapewnienia bezpiecznego wejścia na pokład i przestrzegania rozkładu Pasażerowie proszeni są o stawienie się w miejscu odjazdu najpóźniej piętnaście (15) minut przed godziną odjazdu podaną na Bilecie. W przeciwnym razie BLABLABUS nie gwarantuje przewozu Pasażera, który stawi się później niż piętnaście (15) minut przed odjazdem, jeśli spóźnienie to spowoduje lub wyraźnie może spowodować ryzyko w zakresie bezpieczeństwa lub przestrzegania rozkładu. 13.3 Jeśli Pasażer wyjeżdża zagranicę lub wraca z zagranicy, obowiązkowo musi posiadać: ● ważny dowód osobisty lub paszport, jeśli zamieszkuje strefę Schengen; ● ważny paszport, jeśli nie zamieszkuje strefy Schengen. Powinien również uzyskać informację w danej ambasadzie lub konsulacie co do ewentualnych wymaganych wiz; ● zgodę na wyjazd z kraju w przypadku osób nieletnich, którym nie towarzyszy osoba posiadająca władzę rodzicielską. 13.4 BLABLABUS zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na pokład lub do zażądania opuszczenia pojazdu przez Pasażera w trakcie przejazdu w następujących przypadkach: ● jeśli Pasażer nie posiada Biletu i ważnego dokumentu tożsamości; ● jeśli Pasażer nie przestrzega obowiązujących przepisów lub zobowiązań wynikających z niniejszych OWS, w szczególności wskazanych w artykule 17 – Higiena i Bezpieczeństwo na pokładzie; ● jeśli Pasażer nie przestrzega ograniczeń w zakresie bagażu wskazanych w artykule 14; ● jeśli przewóz lub kontynuacja przewozu Pasażera wyraźnie zagraża bezpieczeństwu. 13.5 W przypadkach, o których mowa w artykule 13.4 BLABLABUS w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do całkowitego lub częściowego zwrotu ceny Biletu ani do żadnej innej formy odszkodowania.
 2. Bagaże 14.1 Wszelki bagaż Pasażera, zarówno podręczny, jak i rejestrowany, musi spełniać wymogi artykułu 17. Pasażer zobowiązuje się, że jego rzeczy osobiste umieszczone w luku bagażowym nie będą przekraczać wartości stu pięćdziesięciu (150) euro za bagaż rejestrowany. 14.2 Pasażerowie informowani są o fakcie, że bagaż ograniczony jest do dwóch (2) sztuk bagażu podręcznego, który można umieścić w schowku nad siedzeniami lub pod zajmowanym siedzeniem. Pasażerowie mogą zabrać dwóch (2) sztuk bagażu rejestrowanego bez dodatkowych kosztów. 14.3 Bagaże umieszczane w luku bagażowym nie mogą przekraczać maksymalnej wagi dwudziestu trzech (23) kilogramów i łącznych wymiarów dwustu (200) centymetrów (długość + szerokość + głębokość). 14.4 BLABLABUS zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażów, które nie spełniają warunków artykułów 14.1, 14.2 i 14.3. 14.5 Bagaże muszą posiadać etykiety z nazwiskiem, numerem telefonu i adresem danego Pasażera. Pasażer może podać na niej również swój adres e-mail. Za oznakowanie bagażu odpowiada Pasażer. 14.6 Wszystkie bagaże w luku bagażowym muszą być odpowiednio zapakowane w walizki, pokrowce ochronne, torby lub inne odpowiednie pojemniki, które są odporne na normalne użytkowanie. Przedmioty wymagające ostrożnego traktowania muszą być odpowiednio opakowane i oznaczone. Pasażerowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opakowanie bagażu. 14.7 Ze względów bezpieczeństwa i/lub na żądanie władz Pasażer może zostać poproszony o udostępnienie bagażu lub bagaży do kontroli. Jeśli Pasażer odmówi spełnienia takiej prośby, BLABLABUS może odmówić przewozu Pasażera oraz jego bagażu lub bagaży. 14.8 Utrata lub uszkodzenie bagaży z powodu wypadku związanego z użytkowaniem autokaru Pasażer otrzyma od przewoźnika rekompensatę za wszelkie wykazane szkody, za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność. 14.9 Strata lub uszkodzenie bagażu umieszczonego w luku bagażowym musi stanowić przedmiot: ● zastrzeżeń ze strony Pasażera wobec kierowcy; ● skargi złożonej na komisariacie policji (z wyjątkiem sytuacji, gdy wykluczyć należy kradzież bagażu); ● potwierdzenia przesłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany w artykule 20, najpóźniej w ciągu 15 dni od zakończenia Trasy. Jeśli powyższe etapy nie zostaną zrealizowane, BLABLABUS nie przyjmie reklamacji. Pasażer zachowuje jednak możliwość przekazania reklamacji mediatorowi lub za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów, o której mowa w artykule 21 , może też zwrócić się do właściwych sądów. 14.10 W przypadku reklamacji złożonej zgodnie z artykułem 14.9 Pasażer powinien przedstawić wszelkie niezbędne potwierdzenia (faktury zakupu mienia przewożonego w bagażu, zdjęcia mienia itd.), by dochodzić wszelkiego odszkodowania pod rygorem odrzucenia jego wniosku przez BLABLABUS, przy czym Pasażer zachowuje możliwość wniesienia sprawy do mediatora lub na platformie internetowego rozstrzygania sporów, o której mowa w artykule 21, może też zwrócić się do właściwego sądu.
 3. Zwierzęta 15.1 Na pokładzie autokaru obowiązuje zakaz wstępu dla jakichkolwiek zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i psów pomocników.
 4. Opóźnienie i odwołanie 16.1 BLABLABUS zobowiązuje się podjąć wszelkie środki w celu przestrzegania rozkładu podanego na Bilecie Pasażera. 16.2 W przypadku, gdy BLABLABUS mógłby zasadnie oczekiwać, że wyjazd zostanie odwołany lub odjazd z danej stacji zostanie opóźniony o więcej niż sto dwadzieścia (120) minut lub w przypadku większej liczby rezerwacji niż miejsc, Pasażer otrzyma następujący wybór: ● kontynuowanie podróży lub przesiadka do miejsca docelowego zgodnego z Umową, bez dodatkowych kosztów, na podobnych warunkach i w jak najszybszym terminie; ● zwrot ceny Biletu i ewentualnie bezpłatna usługa transportu powrotnego autobusem lub autokarem, w jak najkrótszym terminie, do miejsca początkowego wyjazdu wskazanego w Umowie. 16.3 Jeśli BLABLABUS nie będzie mógł zaoferować Pasażerowi wyboru, o którym mowa w artykule 16.2, Pasażer ma prawo do rekompensaty w wysokości pięćdziesięciu (50) procent ceny Biletu oprócz zwrotu, o którym mowa w artykule 16.2. Kwota ta zostanie wypłacona przez BLABLABUS w miesiącu następującym po złożeniu przez Pasażera wniosku o rekompensatę. 16.4 W sytuacji, gdy podczas jazdy autokar stałby się niezdatny do użytku, BLABLABUS zaproponuje kontynuowanie wykonywania Usługi i Usług Dodatkowych w innym pojeździe od miejsca unieruchomienia autokaru lub też transport z miejsca unieruchomienia autokaru do punktu oczekiwania lub na odpowiednią stację, skąd możliwe będzie kontynuowanie podróży. 16.5 Jeśli Usługa zostanie anulowana lub jeśli wyjazd z przystanku autobusowego jest opóźniony o ponad sto dwadzieścia (120) minut, Pasażer ma prawo do kontynuowania podróży, przesiadki lub zwrotu ceny Biletu przez BLABLABUS zgodnie z artykułem 16.2 powyżej. 16.6 Zwrot ceny Biletu, o którym mowa w artykule 16.2 i 16.5 ma miejsce w terminie czternastu (14) dni od złożenia oferty lub otrzymania wniosku. Zwrot pokrywa cały koszt Biletu w cenie jego zakupu w odniesieniu do niezrealizowanych części Trasy i do zrealizowanych części Trasy, jeśli Pasażer nie jest już zainteresowany Trasą w stosunku do początkowego planu podróży. W przypadku karty przewozowej lub abonamentu zwrot równy jest proporcjonalnemu udziałowi Trasy w całkowitym koszcie karty lub abonamentu. Zwrot jest dokonywany gotówką, chyba że Pasażer zaakceptuje inną formę zwrotu. 16.7 W przypadku odwołania Trasy lub opóźnienia wyjazdu Pasażer wyjeżdżający z danej stacji jest informowany o sytuacji przez BLABLABUS w jak najkrótszym terminie, najpóźniej trzydzieści (30) minut przed planowaną godziną wyjazdu, a także o szacowanej godzinie wyjazdu, jeśli informacja ta jest dostępna. 16.8 Jeśli z powodu odwołania lub opóźnienia Pasażer nie zdąży na przesiadkę ustaloną na podstawie rozkładu jazdy, BLABLABUS postara się w miarę możliwości poinformować Pasażera o innych możliwych przesiadkach. 16.9 Informacje wymagane zgodnie z artykułem 16.7 i 16.8 są przekazywane przez BLABLABUS e-mailem na adres podany przez Pasażera, który wyraźnie akceptuje otrzymywanie informacji tą drogą. W przypadku braku adresu e-mail Pasażera BLABLABUS dołoży wszelkich starań, aby poinformować Pasażera na podstawie danych kontaktowych udostępnionych mu przez tego ostatniego. 16.10 W przypadku odwołania Trasy lub wyjazdu ze stacji opóźnionego o ponad dziewięćdziesiąt (90) minut w ramach podróży trwającej planowo dłużej niż trzy (3) godziny BLABLABUS zaoferuje Pasażerowi nieodpłatnie: ● przekąski, posiłki lub napoje w rozsądnej ilości, z uwzględnieniem czasu oczekiwania lub opóźnienia, o ile są one dostępne na pokładzie autokaru lub na stacji lub też mogą być rozsądnie dostarczone; oraz ● z wyjątkiem przypadku odwołania lub opóźnienia z powodu trudnych warunków pogodowych lub poważnych klęsk żywiołowych zagrażających wykonaniu usługi, pokój hotelowy lub inną formę zakwaterowania oraz pomoc w celu zapewnienia jego przejazdu między stacją a miejscem zakwaterowania, jeśli wymagany jest pobyt trwający jedną noc lub dłużej. Całkowity koszt zakwaterowania ogranicza się do osiemdziesięciu (80) euro za noc i maksymalnie za dwie noce, bez uwzględnienia transportu w dwie strony między stacją a miejscem zakwaterowania. 16.11 Postanowienia niniejszego artykułu 16 nie ograniczają prawa Pasażera do zwrócenia się do właściwych sądów w celu dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z odwołania lub opóźnienia.
 5. Higiena i bezpieczeństwo na pokładzie 17.1 BLABLABUS wdraża odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pasażerom. 17.2 W związku z tym kierowca autokaru podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pasażerom i, jeśli to konieczne, przekazuje instrukcje Pasażerom, którzy są zobowiązani do ich przestrzegania. 17.3 Decyzję o postojach podejmuje przewoźnik lub kierowca, tak by spełnić obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców. 17.4 W autokarach BLABLABUS, zarówno na pokładzie, jak i w luku bagażowym, zakazany jest przewóz towarów niebezpiecznych lub nielegalnych, w szczególności takich jak: ● środki odurzające; ● broń; ● paliwa; ● baterie z elektrolitem; ● fajerwerki, petardy, rakiety sygnalizacyjne, flary, atrapy pistoletów, podpałki, gaz łzawiący; lub ● kuchenki campingowe, butle gazowe, butle z tlenem. 17.5 W autokarze Pasażer musi przestrzegać następujących zasad: ● zakaz rozmawiania z kierowcą podczas jazdy; ● obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa; ● nieporuszanie się po środkowym przejściu z wyjątkiem konieczności skorzystania z toalety; ● przestrzeganie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa przekazanych przez kierowcę lub system informacji pasażerskiej; ● zakaz podróżowania w stanie nietrzeźwym lub upojenia alkoholowego; ● zakaz używania e-papierosów, palenia, zażywania środków odurzających i/lub spożywania alkoholu czy nielegalnych substancji; ● obowiązek poszanowania czystości miejsca i wyposażenia; ● obowiązek wybrania miejsca wskazanego przez kierowcę; ● obowiązek zachowywania się spokojnie i cicho; ● obowiązek utrzymywania telefonu komórkowego w trybie „cichym” podczas całej podróży; ● obowiązek nieużywania głośnych lub słyszalnych aparatów (z wyjątkiem użycia słuchawek); Pasażerowie, którym towarzyszą osoby nieletnie, zobowiązani są opiekować się nimi na własną odpowiedzialność w celu zapewnienia, że zasady bezpieczeństwa są zawsze przestrzegane na pokładzie. Dla bezpieczeństwa naszych najmłodszych Pasażerów, Pasażerowie podróżujący z dziećmi są zobowiązani zapewnić im fotelik dostosowany do ich wieku. 17.6 Podczas postojów Pasażer zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad: ● obowiązek opuszczenia autokaru podczas przerw, gdy kierowca lub jakikolwiek organ policyjny lub celny tego zażąda; ● w przypadku, gdy kierowca upoważnia Pasażerów do pozostania w autokarze podczas przerw, nie mogą oni przeszkadzać kierowcy; ● obowiązek pozostania Pasażera w autokarze w miejscach wysiadania, jeśli nie dotarł on jeszcze do miejsca docelowego, chyba że kierowca wskaże inaczej; ● zakaz wyjmowania bagażu z luku bagażowego podczas Trasy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków (np. obowiązek medyczny); ● przestrzeganie czasu trwania ustalonych postojów; kierowca ma prawo odjechać, jeśli jeden z Pasażerów nie przestrzega ustalonego czasu postoju, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność owego Pasażera.
 6. Odpowiedzialność 18.1 BLABLABUS zobowiązuje się wykorzystać wszystkie swoje kompetencje i zasoby, by zadowolić Pasażera podczas wykonywania swoich zobowiązań umownych. 18.2 Pasażer może pociągnąć BLABLABUS do odpowiedzialności wyłącznie na warunkach prawa powszechnego. 18.3 W związku z tym BLABLABUS może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku naruszenia jednego ze swoich zobowiązań umownych, z wyjątkiem sytuacji siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie przedmiotowego obowiązku, czyli zdarzenia będącego poza kontrolą BLABLABUS, którego nie można było racjonalnie przewidzieć przy zawarciu Umowy i którego skutków nie można uniknąć za pomocą odpowiednich środków. 18.4 W granicach przewidzianych przez obowiązujące prawo, BLABLABUS może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie z powodu tego, co stanowi bezpośrednią konsekwencję niewykonania zobowiązania przywołaną przez Pasażera. 18.5 W żadnym wypadku BLABLABUS nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za sumę bezpośrednich szkód w ramach niniejszej Umowy powyżej maksymalnej kwoty dwustu dwudziestu tysięcy (220.000,00 EUR) euro za pasażera i tysiąca dwustu (1.200,00 EUR) euro za każdy utracony lub zniszczony bagaż, odjęte od ogólnego pułapu, o którym mowa powyżej. W przypadku uszkodzenia wózków inwalidzkich, innego sprzętu zapewniającego mobilność lub urządzenia pomocniczego, żądana kwota odszkodowania nie może przekraczać kosztu wymiany na sprzęt o takich samych funkcjach lub kosztu naprawy. BLABLABUS może być pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie za szkody możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i w granicach określonych w niniejszej Umowie.
 7. Wsparcie 19.1 BLABLABUS udostępnia formularz wsparcia i reklamacji on-line na Stronie Internetowej i w Aplikacji Mobilnej w sekcji „Pomoc” w zakładce „Kontakt”. 19.2 W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z realizacją Zamówienia Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta BLABLACAR za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na Stronie Internetowej w sekcji „Pomoc” w zakładce „Kontakt” lub pod numerem telefonu podanym na Bilecie.
 8. Reklamacja 20.1 BLABLABUS udostępnia Pasażerowi procedurę reklamacji, która nie wyklucza prawa do skorzystania z mediacji lub platformy internetowego rozstrzygania sporów, o której mowa w artykule 21, ani też do wniesienia sprawy do sądu. Pasażer dysponuje tym prawem bez względu na to, czy BLABLABUS przyjmie reklamację. 20.2 Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego on-line, o którym mowa w artykule 19, lub też za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wysłanego na adres:

Comuto Pro /BlaBlaCar Service Client 84 Avenue de la République, 75011 Paris (France)

20.3 Reklamację należy złożyć w terminie trzech (3) miesięcy od daty uchybienia. Należy dołączyć do niej oryginał Biletu pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji przez BLABLABUS , przy czym nie wyklucza to prawa Pasażera do skorzystania z mediacji lub platformy internetowego rozstrzygania sporów, o której mowa w artykule 21, ani też do wniesienia sprawy do właściwego sądu. 20.4 W celu zapewnienia sprawnego rozpatrzenia reklamacji Pasażer proszony jest o podanie swojej tożsamości oraz o wyszczególnienie powodów i okoliczności reklamacji. 20.5 BLABLABUS zobowiązuje się poinformować Pasażera o statusie reklamacji (przyjęta, odrzucona, w trakcie rozpatrywania) w terminie jednego (1) miesiąca od daty jej otrzymania. W każdym przypadku ostateczna odpowiedź przesyłana jest Pasażerowi w terminie trzech (3) miesięcy od otrzymania reklamacji.

 1. Mediacja i rozstrzyganie sporów on-line 21.1 Pasażer jest informowany o możliwości przekazania sprawy mediatorowi ds. konsumentów. Przewidziano, że w przypadku każdego sporu dotyczącego umowy, który nie może być rozstrzygnięty w ramach reklamacji złożonej wcześniej w naszym dziale obsługi klienta, mogą Państwo jako konsument skorzystać nieodpłatnie z mediacji, kontaktując się z Médiation Tourisme Voyage (MTV) BP 80 303 75 823 Paris Cedex 17. Platforma ośrodka mediacji jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur=saisine-du-mediateur . 21.2 Zgodnie z art. 14.1 rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. Pasażer jest informowany o możliwości wniesienia sprawy na platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR) udostępnianą przez Komisję Europejską pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL 21.3 Przypominamy Pasażerowi, że może skontaktować się elektronicznie z BLABLABUS za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej w sekcji „Pomoc” w zakładce „Kontakt”.
 2. Ubezpieczenia 22.1 Oprócz gwarancji wsparcia zapewnianych przez BLABLABUS z tytułu niniejszych OWS oraz wymaganych ubezpieczeń, którymi dysponuje BLABLABUS, Pasażer zachęcany jest do wykupienia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, w szczególności ubezpieczenia obejmującego niektóre szczególne ryzyka, zwłaszcza koszty przewozu do kraju w przypadku wypadku lub choroby.
 3. Własność intelektualna 23.1 Wszelkie elementy, cała zawartość Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej oraz dokumenty przekazywane przez BLABLABUS są chronione prawem własności intelektualnej i stanowią własność BLABLABUS lub jego Partnerów. Jakiekolwiek wykorzystanie w całości lub w części tych elementów, treści lub dokumentów nieautoryzowane przez BLABLABUS (powielanie, reprezentacja, ponowne wykorzystanie itd.) stanowi wykroczenie, które może spowodować pociągnięcie jego sprawcy do odpowiedzialności cywilnej i karnej. 23.2 Licencja na korzystanie ze Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej jest ograniczona do dostępu i jej używania wyłącznie do osobistego użytku użytkownika. Pasażer lub jego ewentualny Pełnomocnik nie może pobierać ani edytować całości lub części Strony Internetowej lub Aplikacji Mobilnej bez wcześniejszej, pisemnej i wyraźnej zgody BLABLABUS. 23.3 Niniejsza licencja nie zezwala na używanie w celu sprzedaży lub jakiekolwiek inne wykorzystanie komercyjne Strony Internetowej lub Aplikacji Mobilnej i związanych z nią treści (wymienione produkty, opisy, ceny, pobieranie lub kopiowanie informacji w imieniu innego przedsiębiorcy, wykorzystanie danych, oprogramowania, elementów dźwiękowych, grafiki, obrazów, tekstu, fotografii, narzędzi, fragmentów i ponowne wykorzystanie zawartości baz danych). 23.4 Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej lub jakiejkolwiek ich części nie można powielać, kopiować, sprzedawać ani wykorzystywać do celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zabrania się stosowania technik umożliwiających kopiowanie znaku, logotypu lub innych informacji (w szczególności obrazów, tekstów, makiet), których właścicielem jest BLABLABUS, bez wyraźnej i pisemnej zgody BLABLABUS.
 4. Dokumenty umowne 24.1 Umowa składa się z następujących dokumentów umownych: ● Bilet; ● niniejsze OWS zawierające Warunki Ogólne i Warunki Szczególne; ● Polityka Prywatności. 24.2 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między postanowieniami dwóch lub więcej dokumentów przeważa postanowienie dokumentu wyższego rangą, (na przykład: Bilet przeważa nad OWS, OWS przeważają nad Polityką Poufności). 24.3 Żadne wzmianki Pasażera lub jego potencjalnego Pełnomocnika na jakimkolwiek dokumencie inne niż ewentualny podpis nie mają wartości wiążącej, chyba że BLABLABUS wyrazi na to zgodę. 24.4 Wszystkie dokumenty umowne wskazane wyżej stanowią całość zobowiązań Stron. Owe dokumenty umowne zastępują i anulują jakiekolwiek wcześniejsze zobowiązanie ustne lub pisemne dotyczące danego Zamówienia.
 5. Tytuły 25.1 Tytuły użyte w OWS są podane wyłącznie dla wygody i nie powinny wpływać na znaczenie lub strukturę niniejszych postanowień. 25.2 W przypadku trudności w interpretacji któregokolwiek z tytułów pojawiających się na początku klauzul i którejkolwiek z klauzul, tytuły zostaną uznane za nieistniejące.
 6. Ważność 26.1 Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS musi zostać uznane za nieważne, niepisane lub niewykonalne na mocy prawa, rozporządzenia lub w wyniku prawomocnej decyzji właściwego sądu, zostanie ono uznane jako możliwe do usunięcia z OWS. Pozostałe postanowienia OWS będą traktowane jako ważne i pozostaną w mocy, chyba że jedna ze Stron wykaże, że anulowane postanowienie (lub postanowienia) ma kluczowe znaczenie i bez niego nie może ona zawrzeć umowy.
 7. Brak zrzeczenia się roszczeń 27.1 Fakt, że jedna ze Stron nie powołuje się na uchybienie drugiej Strony w zakresie jakiegokolwiek z jej zobowiązań wynikających z Umowy nie może być interpretowany jako zrzeczenie się wykonania owego zobowiązania w przypadku braku zakazu ustawowego.
 8. Obowiązujące prawo i jurysdykcja 28.1 Umowa podlega prawu francuskiemu (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów lokalnych). 28.2 Wszelkie spory związane z jego interpretacją i/lub wykonaniem będą kierowane do właściwych sądów.

II. Warunki Szczególne

 1. Linki do Stron Internetowych i Aplikacji

29.1 Linki do Stron, na których użytkownik może kupić bilet

http://pl.blablabus.com http://fr.blablabus.com http://it.blablabus.com http://de.blablabus.com

 1. Warunki finansowe i czas trwania Usług Dodatkowych
 2. Usługi Dodatkowe :

a. Wybór konkretnego miejsca Możliwość wybrania przez Pasażera lub jego ewentualnego Pełnomocnika konkretnego miejsca, o którym mowa w artykule 5. 2 z puli miejsc kosztuje dwa (2) euro za wybór doliczane do ceny Biletu. b. Bony zakupowe Ważność Bonu Zakupowego nie może przekraczać dwanaście (12) miesięcy od daty jego wydania. c. Kod promocyjny Osoba polecona otrzymuje Kod Promocyjny o wartości określonej w Warunkach Szczególnych w wysokości pięciu (5) euro. Osoba polecająca otrzymuje Kod Promocyjny o wartości pięciu (5) euro za każdym razem, gdy polecona przez niego osoba zakupi i zrealizuje przejazd, do liczby dziesięciu (10) Kodów Promocyjnych w roku kalendarzowym, czyli do wartości pięćdziesięciu (50) euro rocznie.

 1. Szczególne Warunki Finansowe a. dzieci niemające skończonych 2 lat w dniu przejazdu korzystają ze stawki dziecięcej wynoszącej 50% obowiązującej ceny; b. dzieci mające od 2 do 12 lat w dniu przejazdu korzystają ze zniżki wynoszącej 25% w stosunku do obowiązującej ceny.
 2. Wyłączenia dotyczące krajów Poniższe odstępstwa mają zastosowanie do podróży odbywających się w wymienionych poniżej krajach.
 3. Włochy Postanowienia Artykułu 11 Ogólnych Warunków Sprzedaży nie mają zastosowania i zastępuje się je następującymi postanowieniami: 11.1 Aby podróżować naszymi autokarami, osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej (co najmniej 18 lat). 11.2 Niemniej jednak, w przypadku podróży krajowych, małoletni w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, jeżeli posiadają należycie wypełnione i podpisane przez ich przedstawiciela prawnego lub opiekuna zezwolenie na podróż oraz dokument tożsamości (krajowy dowód tożsamości, paszport lub inny dokument wydany przez administrację publiczną zawierający fotografię pozwalającą stwierdzić podobieństwo ). Od 16 roku życia małoletni mogą podróżować samotnie. 11.3 W przypadku podróży międzynarodowych, małoletni poniżej 14 roku życia, z którymi nie towarzyszą ich rodzice, muszą dopełnić odpowiednich formalności, aby udać się do innego kraju, którego nie są obywatelami i którym nie towarzyszy inna dorosła osoba fizyczna. Nieletni Włoch lub małoletni cudzoziemiec przebywający we Włoszech musi posiadać deklarację (dostępną pod adresem https://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf_dichiarazione_accompagnamento.pdf), podpisaną przez jednego z rodziców posiadających władzę rodzicielską i potwierdzoną przez właściwe organy (np. Questura we Włoszech), wraz z czytelną fotokopią urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko dorosłej osoby fizycznej, której powierzono małoletniego. Wyżej wymienione oświadczenie jest ważne tylko na jedną podróż w obie strony i maksymalnie przez okres sześciu (6) miesięcy. 11.4 W przypadku podróży międzynarodowych, niezależnie od warunków wymienionych w artykule 11.1 powyżej, małoletni w wieku od 14 do 16 lat muszą posiadać należycie wypełnione i podpisane przez ich przedstawiciela prawnego lub opiekuna zezwolenie na podróż oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument wydany przez administrację publiczną zawierający fotografię pozwalającą stwierdzić podobieństwo).
 4. Niemcy Przepisy artykułu. 12 jest uzupełniony w następujący sposób: Przewóz wózka inwalidzkiego lub urządzeń ułatwiające chodzenie 12.21 Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do bezpłatnego przewozu swoich wózków inwalidzkich, pod warunkiem, że są składane i nie posiadają napędu elektrycznego. 12.22 Wszystkie wózki inwalidzkie wymagane w przedziale pasażerskim muszą, niezależnie od daty produkcji, posiadać punkty mocowania do mocowania, tzw. węzły siłowe, zgodnie z normą DIN 75078-2 i być zatwierdzone przez producenta zgodnie z normą DIN EN 12183 lub 12184. 12.23 W celu sprawdzenia możliwości transportu, pasażer proszony jest o telefoniczne poinformowanie Biura Obsługi Klienta o dokładnej konstrukcji wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia ułatwiającego chodzenie przed dokonaniem rezerwacji, nie później niż 7 dni (w przypadku transportu w przedziale pasażerskim) lub 36 godzin (w przypadku transportu w przedziale bagażowym) przed wyjazdem. 12.24 Pasażer gwarantuje, że spełnia powyższe standardy i że wózek inwalidzki jest funkcjonalny i technicznie tak zaprojektowany, że może być bezpiecznie używany podczas podróży. Przepisy artykułu 23.1 nie mają zastosowania. Przepisy art. 30, 1, b) dotyczącego warunków szczególnych nie mają zastosowania i zastępuje się je następującymi przepisami: Okres ważności vouchera nie może przekraczać trzech (3) lat od daty wydania. Oprócz niniejszych Ogólnych i Szczególnych Warunków Sprzedaży, na odcinku trasy w Niemczech, obowiązuje również “Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Trobusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen” z dnia 27.02.1970 r. (BGBl I, s. 230) w odpowiednio aktualnej wersji.
 5. Polska Przepisy art. 28 nie mają zastosowania i zastępuje się je następującymi przepisami: 28.1 Umowa regulowana jest prawem polskim. 28.2 Wszelkie spory dotyczące Umowy będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji polskich sądów powszechnych. Użytkownik może zatem wnieść pozew w celu dochodzenia swoich praw wynikających z Umowy w Polsce lub w swoim kraju zamieszkania w Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie prawa dotyczącego stosunków z konsumentami.

Załącznik I Prawo do odstąpienia od określonych usług innych niż przewóz osób i usługi dodatkowe

Zgodnie z artykułem 11.2 konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od każdej usługi świadczonej przez BLABLABUS, która nie wchodzi w zakres usługi przewozu osób lub nie jest z nią bezpośrednio powiązana (zwanej dalej „Usługą Podlegającą Odstąpieniu”). W odniesieniu do Usługi Podlegającej Odstąpieniu konsument proszony jest o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Konsument dysponuje terminem czternastu (14) dni kalendarzowych (zwanym dalej „Terminem na Odstąpienie”) na skorzystanie z prawa do odstąpienia bez konieczności uzasadniania swojej decyzji ani ponoszenia kosztów innych niż wskazanych w niniejszym artykule. Termin na Odstąpienie liczony jest od daty zawarcia Umowy. Dzień zawarcia Umowy nie jest uwzględniony przy obliczaniu Terminu na Odstąpienie, który rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny bezpośrednio następującego po nim dnia i kończy wraz z ostatnią godziną ostatniego dnia Terminu na Odstąpienie. Jeśli Termin na Odstąpienie wygasa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy, zostaje on przedłużony do najbliższego dnia roboczego. By skorzystać z prawa do odstąpienia, konsument informuje BLABLABUS o swojej decyzji, przesyłając przed datą wygaśnięcia Terminu na Odstąpienie należycie wypełniony formularz dostępny na Stronie Internetowej w sekcji „pomoc” w zakładce „Kontakt”, wraz z dowolnym dokumentem wyrażającym wyraźną wolę odstąpienia. Ciężar udowodnienia wykonania prawa do odstąpienia spoczywa na konsumencie, który jest proszony o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia skuteczności tego dowodu. BLABLABUS zwróci konsumentowi płatność w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty poinformowania BLABLABUS o decyzji konsumenta w sprawie odstąpienia. BLABLABUS dokona zwrotu przy użyciu takiego samego środka płatności, jakiego użył konsument w początkowej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności oraz o ile zwrot nie powoduje kosztów dla konsumenta. Jeżeli konsument życzy sobie, aby wykonanie Usługi Podlegającej Odstąpieniu rozpoczęło się przed końcem Terminu na Odstąpienie, konsument jest proszony o zgłoszenie tego wyraźnie BLABLABUS. Konsument, który skorzystał z prawa do odstąpienia w tym ostatnim przypadku, w którym wykonanie usługi rozpoczęło się na jego wyraźny wniosek przed zakończeniem Terminu na Odstąpienie, musi zapłacić BLABLABUS kwotę odpowiadającą wartości usługi świadczonej do momentu powiadomienia o decyzji odstąpienia od umowy. Kwota ta będzie proporcjonalna do ceny całkowitej usługi ustalonej w umowie. Jeśli cena całkowita jest zbyt wysoka, odpowiednia kwota zostanie obliczona na podstawie wartości rynkowej dostarczonej usługi. Konsument nie otrzyma żadnej kwoty w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli nie dostarczył on swojego wyraźnego wniosku. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przerywa zobowiązanie stron co do wykonania umowy. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy głównej automatycznie rozwiązuje każdą umowę dodatkową, bez ponoszenia przez konsumenta kosztów innych niż przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.

Find out more about

Nowoczesne podróżowanie

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride